Östersjöfisk åt alla

Östersjöfisk åt alla

Det ettåriga projektet Östersjöfisk åt alla lyfter fram tre viktiga teman: ekologiskt hållbart fiske, fisk som hälsosam proteinkälla och stöd för yrkesfisket i Nyland.

Målsättningen med projektet ”Östersjöfisk åt alla!” är att öka allmänhetens intresse för Östersjöns outnyttjade fiskarter, dvs smartfisk. Begreppet smartfisk inbegriper även närfångad fisk av lokala fiskbestånd, korta transportsträckor och ett fiske med passiva redskap (t.ex. nät, ryssjor, burar och krokar). Eftersom fisket av vilt fångade inhemska mörtfiskar är ett utmärkt sätt att minska övergödningen i vårt innanhav Östersjön, vill vi genom projektet öka andelen smartfisk i den allmänna måltiden i Nyland

Trots att det finns en uttalad efterfrågan på outnyttjade fiskarter – ett intresse hos allmänheten att tillreda och äta smartfisk finns de tyvärr sällan till salu i fiskdisken eller hos fiskaren. Vi ska därför skapa en dialog kring temat outnyttjade fiskarter, både fiskare emellan, men också längst hela kedjan, alltså yrkesfiskare, fisksäljare och konsument.

 Via projektet vill vi svänga trenden med den nedåtgående konsumtionen av inhemsk fisk och specifikt påvisa att smartfiskar är nyttiga matfiskar. Smartfisk är närproducerat, klimatsmart och lokal mat.

Projektet finansieras av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden under tiden 1.8.2023-31.7.2024


Jag jobbar med projektet: