Föreningsstöd

Har er marthaförening eller krets en idé ni skulle vilja förverkliga? Vill ni arrangera en matkulturdag eller bjuda in er föreläsare föra att prata om ett angeläget ämne? Då har ni årligen möjlighet att ansöka om föreningsstöd från Marthaförbundet. Observera att följande ansökningsperiod infaller redan under tiden 1–30.11.2019, och inte i februari som under tidigare år.


Flera samarbetspartners och ett evenemang som når ut brett ger möjlighet till ett större bidrag. Samarbete ger mervärde.

För att er ansökan ska godkännas bör den uppfylla de kriterier som finns uppställda. Bekanta er noggrant med kriterierna. 

Fundera igenom alla delar av projektet innan ni gör er ansökan. Det är viktigt att ansvarspersonerna är överens om vad man vill göra och hur man ska genomföra det. Var uppriktig och realistisk. Om ansökan är välgjord kan ni satsa fullt ut på själva genomförandet!

Vem kan ansöka om bidrag?

Registrerade marthaföreningar, -kretsar och distrikt kan söka föreningsstöd.

Vad krävs för att ansökan ska godkännas?

Till alla ansökningar bör bifogas en klar plan med mål och syfte samt önskat resultat. Även en realistisk budget bör lämnas in. Bristfälliga ansökningar som saknar den obligatoriska projektplanen med budget förkastas. Ansökningar som lämnas in för sent behandlas inte.

Vad kan man ansöka om bidrag för?

Inför varje ansökningsår prioriteras olika teman. Tidigare bland annat arrangemang av klädbytardag eller matkulturdag och teman som berör föreningsutveckling och Marthaförbundets strategiska målsättningar.

Vad prioriteras vid utdelningen?

Vid bedömningen av ansökningar fäster vi särskilt stor vikt vid ändamålet för ansökan. Ändamålet ska vara aktuellt samt i enlighet med Marthaförbundets strategiska målsättningar. En tydlig marthakoppling bör finnas i allt som görs inom ramen för föreningsstödet. Ansökningar som berör barn- och ungdomsverksamhet behandlas och förverkligas i samarbete med Ungmartha.

Ska man ansöka om ett stort eller ett litet bidrag?

Man kan välja att ansöka om ett litet bidrag om man ordnar ett litet evenemang inom den egna föreningen. Vill man samarbeta med andra distrikt eller andra föreningar, och på så sätt nå ut till många, kan man ansöka om ett större bidrag. Kostnaderna bör alltid vara godtagbara, kunna motiveras och presenteras i budgeten.

Bidrag kan ansökas enligt följande modeller:

 • S-modellen: Ett evenemang som stärker den egna föreningens grundverksamhet, som ordnas lokalt och med egna krafter.
 • M-modellen: Ett evenemang som ordnas lokalt eller regionalt som en öppen tillställning, gärna i samarbete med andra.
 • L-modellen: Ett evenemang som går över flera distriktsgränser, lyfter ett aktuellt tema för en större allmänhet och som stärker marthaverksamheten.

Kostnader som inte godkänns då man ansöker om föreningsstöd

Understöd för den årliga allmänna verksamheten i föreningen delas inte ut. Kostnader för Marthaförbundets egen personal godkänns inte. Kostnader kring rekreation som man kan anse att föreningen eller deltagarna själva kan bekosta, exempelvis fester, måltidskostnader, utflykter, deltagaravgifter, resor, kan inte beviljas understöd. Därtill beviljas inte stöd för anskaffning av utrustning, renoveringskostnader, fasta hyreskostnader och uteblivna löner, arbete med historik, understöd som ges direkt vidare till välgörande ändamål.

Gör upp en projektplan

Det lönar sig att satsa på projektplanen. Fundera igenom alla delar av projektet innan ni gör er ansökan. Kontrollera att ansökan motsvarar de krav som kriterierna ställer! Det är viktigt att ansvarspersonerna är överens om vad man vill göra och hur man ska genomföra det. Var uppriktig och realistisk. Koncentrera er gärna på ett tema. Om ansökan är välgjord kan ni satsa fullt ut på genomförandet! Projektplanen bör kunna svara på följande frågor:

 • Vad ska vi göra?
 • Varför ska vi genomföra detta projekt/evenemang/denna föreläsning?Vilken är nyttan med projektet, vad vill vi uppnå? Hur syns Martha i projektet? Finns det ett behov av denna verksamhet?
 • Hur kommer det att verkligas? Ordnas det kurser, ett seminarium, temadagar, evenemang?
 • Vad kräver projektet av er? Vilka resurser krävs och vem ska involveras?
 • När börjar projektet, när avslutas det?
 • Vem ansvarar för projektet?

  Till planen ska även bifogas en fullständig projektbudget där intäkter och utgifter framgår.

  Beslut om bidrag

  Beslutet om bidrag fattas av centralstyrelsen i slutet av mars. Samtliga sökande får svar om beslutet genast då Marthaförbundet erhållit beslut om understödet av Svenska kulturfonden. Stödet ska redovisas i slutet av januari därpåföljande år. Föreningar med oredovisade ansökningar har inte möjlighet att ansöka om understöd förrän redovisningen för erhållna bidrag är gjord.

  Frågor om föreningsstödet? Hör av dig!