Marthaförbundets förtjänsttecken

Marthaförbundets förtjänsttecken

LILLA SILVERMÄRKET

Lilla silvermärket utdelas av förening eller krets och beviljas av föreningens eller kretsens styrelse. Föreningen eller kretsen kan alltså helt fritt och självständigt bestämma vem man vill ge märket åt – man behöver inte skicka någon ansökan till distriktet eller förbundet.

Lilla silvermärket kan även användas som medlemsmärke och kan då anskaffas av medlemmarna själva. Lilla silvermärket är personligt och behöver inte återlämnas.

STORA SILVERMÄRKET

Stora silvermärket utdelas av förening eller krets och beviljas av distriktets styrelse. Distriktet kan också dela ut märket.

Märket kan tilldelas föreningsmedlem som varit medlem minst 8 år och av dessa år minst 5 år aktivt och förtjänstfullt arbetat inom sin förening för Marthaförbundets syften.

Stora silvermärket återlämnas till den krets, förening eller distrikt som delat ut det, efter att den martha som tilldelats märket avlidit eller tilldelats lilla guldmärket. Har en förening stora silvermärket i sin ägo kan det delas ut efter att distriktets styrelse godkänt ansökan.

Märket kan tilldelas anställd vid Marthaförbundet som under minst 10 år på ett förtjänstfullt sätt skött sina tjänsteåliggande.

LILLA GULDMÄRKET

Lilla guldmärket utdelas av distrikt eller förening. Märket beviljas av centralstyrelsen, på anhållan av distrikt eller förening, och som fått distriktets godkännande.

Märket kan tilldelas föreningsmedlem, som under en längre tidsperiod, sammanlagt i minst 12 års tid, tillhört Marthaförbundet och under 8 år av denna tid innehaft betydande förtroendeuppdrag, styrelseuppdrag eller ansvar för olika uppgifter som på ett värdefullt sätt har gagnat föreningen.

Man bör först ha beviljats stora silvermärket, innan lilla guldmärket kan utdelas. Efter att lilla guldmärket beviljats bör stora silvermärket returneras till den förening eller krets som beviljat det.

Har en förening lilla guldmärket i sin ägo får det utdelas efter att ansökan har godkänts av Marthaförbundets centralstyrelse.

Märket kan tilldelas anställd vid Marthaförbundet som under minst 15 år på ett förtjänstfullt sätt skött sina tjänsteåligganden.

STORA GULDMÄRKET

Stora guldmärket föreslås, utdelas och bekostas av Marthaförbundets centralstyrelse.

Märket kan tilldelas föreningsmedlem som tillhört centralstyrelsen eller innehaft betydande styrelseuppdrag inom distriktsstyrelsen och arbetat energiskt och framgångsrikt för Marthaförbundet och dess syften.

Märket kan även tilldelas annan kvalificerad föreningsmedlem eller annan person som gjort särskilt värdefulla insatser till förmån för Marthaförbundet och dess strävanden.

Stora guldmärket återlämnas till centralstyrelsen. Diplomen blir kvar hos de anhöriga.

Så här ansöker du om förtjänsttecken

  • Kontrollera att den som skall få märket verkligen uppfyller alla kriterier (åren, förtroendeuppdragen m.m.)
  • Ansökan bör lämnas in i god tid.
  • Alla punkter i blanketten bör vara ifyllda.
  • Föreningens och kretsens namn skall tydligt meddelas på ansökningsblanketten.
  • Meddela också när ni behöver märket och diplomet.

Ansök här