Marthaförbundets förtjänsttecken

Marthaförbundets förtjänsttecken

LILLA SILVERMÄRKET / MEDLEMSMÄRKET

Vem kan ansöka?

Lilla silvermärket utdelas av förening eller krets och beviljas av föreningens eller kretsens styrelse. Lilla silvermärket kan även användas som medlemsmärke och kan då anskaffas av medlemmarna själva. Det kan också fritt köpas i Marthashopen

Vem beviljar?

Föreningen eller kretsen kan alltså helt fritt och självständigt bestämma vem man vill ge märket åt – man behöver inte skicka någon ansökan till distriktet eller förbundet.

Ska märket återlämnas?

Lilla silvermärket är personligt och behöver inte återlämnas.


STORA SILVERMÄRKET

Vem kan ansöka?

Stora silvermärket utdelas av distrikt, förening eller krets.

Vem kan erhålla?

Märket kan tilldelas föreningsmedlem som varit medlem minst 8 år och av dessa år minst 5 år aktivt och förtjänstfullt arbetat inom sin förening för Marthaförbundets syften.

Märket kan tilldelas anställd vid Marthaförbundet som under minst 10 år på ett förtjänstfullt sätt skött sina tjänsteåliggande.

Hur ansöker man?

Ansökningarna görs digitalt:

ANSÖK HÄR

Vem beviljar?

Stora silvermärket beviljas av Marthaförbundets centralstyrelse.

Ska märket återlämnas?

Stora silvermärket återlämnas till den krets, förening eller distrikt som delat ut det, efter att den martha som tilldelats märket avlidit eller tilldelats lilla guldmärket. Har föreningen eller distriktet upphört återlämnas märket till Marthaförbundet. Diplomen blir kvar hos de anhöriga.


LILLA GULDMÄRKET

Vem kan ansöka?

Lilla guldmärket utdelas av distrikt eller förening.

Vem kan erhålla?

Märket kan tilldelas föreningsmedlem, som under en längre tidsperiod, sammanlagt i minst 12 års tid, tillhört Marthaförbundet och under 8 år av denna tid innehaft betydande förtroendeuppdrag, styrelseuppdrag eller ansvar för olika uppgifter som på ett värdefullt sätt har gagnat föreningen.

Man bör först ha beviljats stora silvermärket, innan lilla guldmärket kan utdelas. Efter att lilla guldmärket beviljats bör stora silvermärket returneras till den förening eller krets som beviljat det.

Märket kan tilldelas anställd vid Marthaförbundet som under minst 15 år på ett förtjänstfullt sätt skött sina tjänsteåligganden.

Hur ansöker man?

Ansökningarna görs digitalt:

ANSÖK HÄR

Vem beviljar?

Lilla guldmärket beviljas av Marthaförbundets centralstyrelse.

Ska märket återlämnas?

Lilla guldmärket återlämnas till den förening eller distrikt som delat ut det, efter att den martha som tilldelats märket avlidit. Har föreningen eller distriktet upphört återlämnas märket till Marthaförbundet. Diplomen blir kvar hos de anhöriga.


STORA GULDMÄRKET

Vem kan ansöka och bevilja?

Stora guldmärket föreslås, utdelas och bekostas av Marthaförbundets centralstyrelse.

Vem kan erhålla stora guldmärket?

Märket kan tilldelas föreningsmedlem som tillhört centralstyrelsen eller innehaft betydande styrelseuppdrag inom distriktsstyrelsen och arbetat energiskt och framgångsrikt för Marthaförbundet och dess syften.

Märket kan även tilldelas annan kvalificerad föreningsmedlem eller annan person som gjort särskilt värdefulla insatser till förmån för Marthaförbundet och dess strävanden.

Ska märket återlämnas?

Stora guldmärket återlämnas till centralstyrelsen. Diplomen blir kvar hos de anhöriga.

Den ansökande har ansvaret att mata in utmärkelsen i medlemsregistret.

Så här ansöker du om förtjänsttecken

  • Kontrollera att den som ska få märket verkligen uppfyller alla kriterier (åren, förtroendeuppdragen m.m.)
  • Ansökan bör lämnas in i god tid.
  • Alla punkter i blanketten bör vara ifyllda.
  • Föreningens och kretsens namn ska tydligt meddelas på ansökningsblanketten.
  • Meddela också när ni behöver märket och diplomet.

Ansök här