Pensionsförsäkringarnas säkerhet

Svar:
Försäkringsbolagen erbjuder i huvudsak två slag av frivilliga pensionsförsäkringar dels räntebärande, dels fondbundna, dessutom ofta kombinationer av dessa. Avkastningen för de räntebärande består i allmänhet av en minimiränta samt av en kundavkastning som är beroende av försäkringsbolagets resultat. Värdet för de fondbundna är å sin sida beroende av de valda fondernas utveckling.

Försäkringstagaren kan dessutom välja mellan mer eller mindre riskfyllda fonder. Man kan i alla fall sammantaget konstatera att försäkringsbolagen svarar för de räntebärande försäkringarnas risker medan försäkringstagaren svarar för de fondbundna försäkringarnas. Då det gäller råd och frågor kan försäkringstagare och potentiella sådana vända sig till Konsumenternas försäkringsbyrå som bland annat gör jämförelser mellan olika bolags försäkringar.

Försäkringsbolagen övervakas inom EU i respektive hemland så, att de finländska försäkringsbolagen övervakas av Försäkringsinspektionen som är underställd Social- och hälsovårdsministeriet. EU-lagstiftning och direktiv efterföljs naturligtvis även då det gäller kraven på bolagens solvens och soliditet, som man kan säga är ett mått på deras pålitlighet, samtidigt som man även har inofficiella nationella tester med strängare krav än EU. Enligt Försäkringsinspektionen fyller alla finländska bolag åtminstone idag kraven sett ur övervakarens synvinkel.

Ett garantisystem motsvarande det som finns för bankdepositioner existerar inte i dag för försäkringar, men har nog varit aktuellt inom EU. Sammanfattningsvis kan jag väl säga att eftersom det frivilliga pensionsförsäkringssparandet är en form av placering inför framtiden, gäller samma råd som gäller för placeringar i allmänhet; sprid riskerna genom att sprida placeringarna. Med detta menar jag alltså inte bara inom försäkringen utan också att placera på helt olika sätt och i helt andra placeringsobjekt.

Se alla artiklar