Mera timmar för huslig ekonomi

STÄLLNINGSTAGANDE
FÅR PUBLICERAS 14.4.2010
Delegationen för hushålls- och konsumentorganisationerna (KKN)

Undervisningen i huslig ekonomi främjar elevernas utveckling till ansvarsfulla konsumenter som kan hantera vardagen.

Vi, medlemsorganisationerna i Delegationen för hushålls- och konsumentorganisationerna* (KKN): Finlands svenska Marthaförbund rf, Kuluttajat–Konsumenterna rf, Kotitalousopettajien Liitto ry–Hushållslärarnas förbund rf, Näkövammaisten Keskusliitto ry–Synskadades Centralförbund rf och Arbetseffektivitetsföreningen (TTS) rf, anser att timantalet i huslig ekonomi märkbart borde öka. På det viset skulle våra unga få bättre förutsättningar att utvecklas till ansvarsfulla konsumenter med goda vardagsfärdigheter.

Fostran till ansvarsfulla konsumenter som värdesätter hållbar utveckling och kan hantera vardagen sker genom ett ökat antal timmar huslig ekonomi som ökar de ungas kunskaper och medvetenhet.

Marknaderna blir alltmer invecklade och de kunskapsmässiga kraven ökar. En medveten och ansvarsfull konsument ska känna till både produkter, tjänster, betalningssätt, miljökonsekvenser och hur man sköter ett hushåll. Också förmåga att tillämpa sin kunskap i vardagen behövs i dag. Undervisningen i huslig ekonomi kan på ett naturligt sätt kombinera teori och praktik som en del av vardagsfärdigheterna. Undervisningen i huslig ekonomi kan vara en helhet som utöver matlagning omfattar konsumtion, hemvård, vardagsekonomi, vardagsteknologi och hållbar utveckling.

Skolan når alla barn och har därför en viktig roll i fostran av kunniga, ansvarsfulla och medvetna konsumenter.

När målen och timfördelningen för den grundläggande utbildningen fastställs anser Delegationen för hushålls- och konsumentorganisationerna (KKN) det viktigt att

1. timantalet i huslig ekonomi ökar så att eleverna, förutom de tre obligatoriska årsveckotimmarna i årskurs 7, erbjuds undervisning i huslig ekonomi under hela den grundläggande utbildningen, också i årskurserna 1–6. I de lägre klasserna kan undervisningen i huslig ekonomi också genomföras i en vanlig klass.

2. valfriheten inom den grundläggande utbildningen ökar så att eleverna har möjlighet att välja mycket mera huslig ekonomi och andra konst- och färdighetsämnen än i dag.

DELEGATIONEN FÖR HUSHÅLLS- OCH KONSUMENTORGANISATIONERNA (KKN)
Tillägssuppgifter: Liisa Niilola, 040 5555 035, KKN:s ordförande år 2010, liisa.niilola@proagria.fi
Christel Raunio, 050 3513038, Marthaförbundet, förbundsdirektör christel.raunio@martha.fi

* Delegationen för hushålls- och konsumentorganisationerna (KKN) fungerar som samarbetsorgan för konsument- och hushållsorganisationerna, ger utlåtanden och ställningstaganden och representerar sin verksamhetssektor i bl.a. andra delegationer.
Se alla artiklar