Kvinnans sak är vår

Marthaförbundet var från början en kvinnoorganisation med uppgift att utbilda kvinnorna så att dessa i högre grad kunde ta del i samhällslivet och av samhällsfrågor. Kvinnor lärde kvinnor och nätverk skapades. Med martharörelsen spreds tanken att kvinnor kan, och genom kvinnan fördes kunskap vidare över kommungränser och generationsklyftor samtidigt som flera kvinnor också engagerade sig politiskt. Därför var det heller ingen överraskning att av de kvinnor som valdes in i den första riksdagen (lantdagen) var tre marthor.

Samhällsfrågor och samhällsengagemang har varit en del av det opolitiska Marthaförbundets verksamhet genom alla decennier. Under årens lopp har engagemanget sett lite olika ut och ibland har det kanske inte varit så tydligt. Marthaförbundet har som organisation inte i någon större utsträckning figurerat på debattsidorna. Men det betyder inte att ingenting har gjorts – arbetet har mera gjorts ute på fältet – med kvinnokraft och nätverksarbete.

Det känns oerhört spännande att i marthaverksamheten nu kunna lyfta fram och fokusera på ett kvinnoperspektiv i alla de projekt och den verksamhet som Marthaförbundet i år riktar till kvinnorna. Det är en ynnest att ha trovärdighet och att få genomföra projekt som till syvende och sist kommer kvinnorna och samhället till gagn. En trovärdighet som har sina rötter i gott arbete och engagemang hos såväl ledare som aktiva medlemmar i rörelsen.

Marthaförbundets och marthornas engagemang har inte heller undgått riksdagskandidaterna. För Marthaförbundet har mycket att tillföra samhällsdebatten. Därför är det en ära att bli tillfrågad av också icke-medlemmar om vi vill marknadsföra Marthaförbundets verksamhet i deras riksdagskampanj. Förbundets opolitiskhet gör att vi som förbund inte tar ställning för vare sig ett parti eller en kandidat, men det är ändå helt självklart att alla riksdagspartier har nytta av att också ta del av en politiskt obunden organisations sakkunskap på de områden som står kvinnan nära.

Kvinnofrågor och arbete för ett jämlikt samhälle är partipolitiskt obundet, men inget parti klarar sig utan kvinnokraft. De riksdagskandidater som värnar om kvinnan på alla nivåer och i alla samhällsskikt på olika sätt känner sannolikt för Marthaförbundet och de frågor vi arbetar för. Att då säga att vi som förbund vill jobba för kvinnan och samtidigt inte lyfta fram kvinnan i samhället – eller kvinnan i riksdagsdebatten – går inte för sig. Därför lyfter vi i detta nummer av Martha fram kvinnan i val och i arbetsliv. Det är en fråga om engagemang och kvinnlig växtkraft.

Christel Raunio,
verksamhetsledare
Se alla artiklar