Föräldrar här och nu

Är det i samhällsstrukturerna, i den nästan obefintliga och svårtillgängliga mentalvården för barn och unga, är det skolans fel, föräldrarnas fel eller vad är det som har gått snett?

Vi lever i ett samhälle med 600 000 barnfamiljer. Undersökningar visar att 80 procent av finländarna tycker att familjen är viktig. Samtidigt upplever över 40 procent av dessa att de försummar sin familj, främst på grund av arbetet. Barnen upplever att föräldrarna har bråttom och att de inte har tillräckligt med tid för dem. Det är knappast heller förvånande att det är barnfamiljerna som har det knappt ekonomiskt, speciellt ensamförsörjarfamiljer.

Antalet skilsmässor har ökat så att vart sjätte barn lever i ett hem med endera föräldern och vart tionde barn i så kallade nyfamiljer. Detta ställer krav på hur vi förhåller oss till familjer som inte ser ut som kärnfamiljen och på hur samhället kan stödja nya strukturer. Men det som är gemensamt för alla familjer är föräldraskapet.

Att vara förälder – vad kan vara mera komplext än det uppdraget? Att älska sina barn, få dem att förstå hur värdefulla och fina de är, lära dem ta ansvar för sig och andra så att de kan växa upp till harmoniska, medvetna, framtidstroende vuxna hör till föräldraskapet. Att kunna sätta gränser och därmed ge trygghet, och att visa på konsekvens är också föräldraskap. Och ändå är det ibland oerhört svårt att vara förälder. Det ser vi bland annat då vi tittar på statistik över barn och unga som mår dåligt, omplacerade barn och barnskyddet i allmänhet.

I år fick alla föräldrar i Kvarnbackens skola i Borgå i det årliga informationsbladet även en med bilder illustrerad förteckning över vilka ansvarsuppgifter man som förälder har i förhållande till ett skolbarn. Där står det i ord och bild att föräldrarna ansvarar för att barnen borstar sina tänder, har tillräckligt med kläder på sig, får ett ordentligt morgonmål och tillbringar tid tillsammans med barnen, ser till att barnet lägger sig i tid osv. Det är alltså fråga om uppgifter som torde vara självklara för varje förälder, men som tyvärr inte är det.

Marthaförbundet och dess barn- och ungdomsorganisation M-klubbarna, som fyller 35 år i år, uppmärksammar med flera olika projekt föräldraskapet och barnfamiljer från olika perspektiv. Vi vill stödja såväl den unga i hennes/hans utveckling och uppväxt som föräldern i hennes/hans uppgift. Barn och unga är ju inte bara framtiden, de finns också här och nu.

Christel Raunio
verksamhetsledare

Se alla artiklar