Viktig info om de stadgeändringar som ska behandlas på föreningarnas och distriktenas årsmöten/vårmöten

Föreningsregistret har meddelat att vi i de förhandsgranskade stadgarna, som godkändes på vårmötet i maj 2012 och som träder i kraft 2014, bör skriva in möjligheten till verksamhetsgranskare i stället för revisorer för föreningarna och distrikten. Detta för att de nya stadgarna träder i kraft efter att en revidering av föreningslagen har trätt i kraft, och det därmed blir omöjligt att välja verksamhetsgranskare i stället för revisorer, om inte den möjligheten skrivs in separat. Därför måste vi nu gå tillväga enligt följande:

  • På föreningarnas årsmöte behandlar ni också paragraf 12 punkt 10, där ni skriver in möjligheten till verksamhetsgranskare enligt bifogade nya förhandsgranskade stadgar. Det är enligt Föreningsregistret möjligt att behandla denna punkt på årsmötet, också om inte den har uppgetts i kallelsen, förutsatt att ni har uppgett att ni behandlar stadgeändringar, eftersom den är kopplad till lagen. Ni har i och med detta följande valmöjligheter:

– Att välja 1–2 revisorer med ersättare
– Att välja 1–2 verksamhetsgranskare med ersättare
– Att välja både revisor med ersättare och verksamhetsgranskare med ersättare

Denna ändring föranleder några tekniska ändringar i andra paragrafer för att stadgarna ska vara konsekventa, såsom i § 12 pt 6, § 14 och § 21. Alla nya ändringar/tillägg (också rubrikerna som ska ändras) är utmärkta med blå text i de förhandsgranskade modellstadgarna. De ursprungliga ändringarna är fortfarande med röd text. Observera att i § 21 har Föreningsregistret vid en ny granskning i dag ändrat tiden för när styrelsen ska lämna in bokslutet. Den nya tiden är en månad före årsmötet, eftersom lagen så påbjuder. Vi rekommenderar att ni på årsmötet då stadgarna behandlas fattar beslut om att ge styrelsen fullmakt att göra sådana smärre ändringar (av teknisk eller språkmässig natur) som Föreningsregistret eventuellt framöver vill att ska göras.

  • De föreningar som redan har hållit årsmöte bör tyvärr i något skede detta år hålla ett extra föreningsmöte och behandla ovanstående ändringar innan ni skickar in era stadgar för godkännande. Det är alltså fråga om ändringar som hänför sig till den stadgeändring som i alla fall behandlades på årsmötet, och utgör därmed en korrigering/precisering på grund av lagändringen.
  • På distriktens årsmöte behandlar ni även § 14 pt 11 för att skriva in möjligheten till verksamhetsgranskare, vilket i sin tur föranleder ändringar/tillägg i § 13 pt 7, § 17 och § 23. Samtidigt gör ni också den tekniska korrigeringen i § 12, där orden årsmöten byts ut mot vår- och höstmöten på två ställen, liksom i § 17 och § 23 där årsmöte byts ut mot vårmöte. Observera också § 24, där Föreningsregistret har ändrat årsmöte till ordinarie möte (eftersom det kan vara både höst- och vårmöte) medan det i § 20 enbart talas om möten. I § 23 har Föreningsregistret vid en ny granskning i dag ändrat tiden för när styrelsen ska lämna in bokslutet. Den nya tiden är en månad före vårmötet, eftersom lagen så påbjuder. Alla nya ändringar/tillägg (också rubrikerna som ska ändras) är utmärkta med blå text i de förhandsgranskade modellstadgarna. De ursprungliga ändringarna är fortfarande med röd text.

Sist men inte minst: Alla föreningar och distrikt som följer modellstadgarna kan registrera dem på nätet via en så kallad föreningsfil som Marthaförbundet uppgör tillsammans med Föreningsregistret. Vi skickar mera information om inloggningsuppgifter med mera så fort vi får dem från Föreningsregistret. Detta kommer att försnabba den slutliga behandlingen av era stadgar. De föreningar och distrikt som avviker från modellstadgarna, bör sända sina stadgar till Marthaförbundets centralstyrelse för godkännande. Styrelsemöten hålls 23.3 och 18.5. Stadgarna ska vara oss till handa på kansliet senast två veckor före mötet.

Vi beklagar allt det extra arbete och huvudbry ändringarna vållar er. Men vi hoppas att ovanstående korrigeringar ändå i det långa loppet ska göra det litet enklare för oss alla framöver. Har du frågor gällande stadgarna och behandlingen av dem, tveka inte att ringa oss på kansliet:

Christel Raunio, tfn 050 911 2050
Frida Nylund, tfn 040 715 1579
Petra Högnäs, tfn 044 280 6609

Vill ni ha stadgarna i elektronisk form, kontakta Marika Seger, tfn 044 735 4971.

Se alla artiklar