Välfärd genom färdigheter, kunskap och aktivitet

Rådgivningsorganisationerna i Finland arbetar aktivt för medborgarnas välfärd och livskraftiga boendemiljöer genom att främja vardagskunskaper, gemenskap, sysselsättning, företagsamhet och medborgaraktivitet.

Finlands svenska Marthaförbund, Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus samt finskspråkiga Marttaliitto bildar med sina regionala och lokala organisationer ett rikstäckande nätverk för rådgivning inom hushåll och hantverk, som har en stor samhällelig och samhällsekonomisk betydelse. Den rådgivning och utbildning som organisationerna ger är praktisk och ges nära den vanliga människan. Organisationernas mångsidiga verksamhet når årligen hundratusentals människor från de mest skiftande förhållanden.

Rådgivning inom hushåll och hantverk är ett viktigt led i arbetet mot marginalisering. Den hjälp organisationerna erbjuder hjälper människor att ta sig fram i sin vardag. Rådgivningsorganisationerna gör också betydande insatser för att främja företagande och miljömedvetenhet. På detta sätt bidrar organisationerna även till att upprätthålla och stärka Finlands konkurrenskraft. Speciellt på landsbygden, där nya näringsgrenar och inkomstkällor behövs har rådgivningsorganisationerna hjälpt många att hitta en ny bana.

I regeringsprogrammet poängteras främjandet av hållbar utveckling samt satsningar på närproducerad och ekologisk mat. Dessa målsättningar ställer också krav på medborgaren och konsumenten: det gäller att kunna fatta miljömedvetna konsumtionsbeslut, liksom även att kunna laga sin mat från grunden och behärska grundläggande kunskaper i hemslöjd.

Efterfrågan på rådgivningsorganisationenas tjänster är stor. Vi står inför stora utmaningar, då bristande vardagsfärdigheter, fattigdom, arbetslöshet och marginalisering ser ut att öka i hela samhället. Organisationerna kan inte ta ut fullt pris för sina tjänster och en del av tjänsterna måste erbjudas gratis. Priset kan inte vara ett hinder för att få rådgivning i viktiga, vardagsnära frågor.

Riksdagens framtidsutskott gav nyligen ut en rapport med namnet Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? En av de visioner som lyfts fram i rapporten är var och ens rätt och plikt att vara till nytta. Denna vision verkställer rådgivningsorganisationerna aktivt varje dag genom sitt bidrag till vardagsfärdigheter, välmåendet, sysselsättningen och gemenskapen.

Rådgivningsorganisationerna får behovsprövat understöd via Undervisnings- och kulturministeriet. Understödet är av avgörande betydelse i organisationernas arbete, speciellt för de samhälleligt betydande uppgifter, vars kostnader inte kan överföras på dem som använder tjänsterna. Ministeriets understöd täcker endast cirka 15–30 procent av organisationernas kostnader.

Rådgivningsorganisationerna föreslår att deras rikstäckande rådgivningstjänster tryggas genom att understöden till organisationerna nästa år hålls minst på den nivå den varit år 2014.

Helsingfors 20.10.2014

Finlands svenska Marthaförbund rf, förbundsdirektör Christel Raunio

Förbundet för hemslöjd och konsthantverk rf, verksamhetsledare Marketta Luutonen

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, verksamhetsledare Mirja Hellstedt

Marttaliitto ry, verksamhetsledare Marianne Heikkilä

Rådgivningsorganisationernas framställan till riksdagsledamöterna

Se alla artiklar