Uttalande: Slagkraftiga, ansvarsfulla och hållbara offentliga upphandlingar

Uttalande: Slagkraftiga, ansvarsfulla och hållbara offentliga upphandlingar

Finlands svenska Marthaförbund och Marttaliitto har 26.9.2020 gett ett gemensamt uttalande om hållbara offentliga upphandlingar.

Marthaorganisationerna har förbundit sig att arbeta mot klimatförändringen och för hållbar utveckling, måttfullhet, jämställdhet och jämlikhet. Genom vår verksamhet arbetar vi för att finländarna ska införliva insatser för hållbar utveckling i sin vardag. Dessutom verkar vi för att samhällets strukturer ska förändras så att det för såväl individer som lokalsamhällen och företag blir enkelt, tilltalande och självklart att agera för hållbar utveckling. Offentliga aktörer och offentliga upphandlingar intar en central roll i denna strukturomvandling.

Varje år görs anskaffningar för över 30 miljarder euro i offentliga medel – alltså våra gemensamma pengar. De offentliga upphandlingarnas direkta sysselsättningseffekter uppskattas till över 80 000 årsverken. Offentliga upphandlingar ska göras med eftertanke och effektivt – så att man inte enbart får den efterfrågade produkten eller tjänsten, utan samtidigt även arbetar för de strategiska målen, såsom att stävja klimatförändringen och främja hållbar utveckling. När offentliga upphandlingar planeras och utförs måste man beakta såväl de mänskliga rättigheterna som sysselsättningseffekterna och miljökonsekvenserna.

Offentliga upphandlingar ska göras med eftertanke och effektivt – så att man inte enbart får den efterfrågade produkten eller tjänsten, utan samtidigt även arbetar för de strategiska målen, såsom att stävja klimatförändringen och främja hållbar utveckling.

Eftersom de medel som varje år används för upphandlingar utgör ett så stort belopp, kan de offentliga upphandlingarna användas för att påverka ansvarsfullheten och hållbarheten i de produkter och tjänster som finns på marknaden och för att skapa en nationell marknad för nya hållbara och ansvarsfulla produkter och tjänster.

Offentliga upphandlingar måste i högre grad ses som ett led i arbetet för de offentliga aktörernas strategiska mål, och dessa upphandlingar måste ledas med fastare hand för uppnåendet av de strategiska målen. Det viktiga är att man sörjer för bra planering och förberedelser och för att beakta hela upphandlingsprocessen, inte bara konkurrensutsättningsskedet. I Finlands första nationella strategi för offentlig upphandling, publicerad i september 2020, anges just strategisk ledning och främjande av upphandlingskompetens som väsentliga utvecklingsområden. I den nationella strategin framhålls det även att staten och kommunerna ska agera på ett sådant sätt att man med hjälp av offentliga upphandlingar främjar genomförandet av klimatmålen och målen för hållbar utveckling.

Det säger sig självt att offentliga aktörer inte ska använda gemensamma medel för upphandling av produkter eller tjänster om naturen eller arbetstagare har exploaterats för produktionen av dem, eller om produktionen exempelvis har orsakat onödiga utsläpp och föroreningar eller onödigt avfall. Den senaste tidens exempel bland annat i städbranschen visar att exploateringen av arbetstagare inte bara gäller de långa produktionskedjorna för varor, utan att sådan exploatering kan ske mitt bland oss, till exempel i korridorerna i en närskola, i produktionen av tjänster som skaffats med offentliga medel.

Marthorna kräver att

  • offentliga upphandlingar ska styras, planeras och genomföras så att de strategiska målen främjas, exempelvis sysselsättning och regionpolitik, miljöskydd, de mänskliga rättigheterna och arbetet mot klimatförändringen.
  • offentliga upphandlingar planeras på längre sikt och tillräckligt med tid reserveras för förberedelser, marknadsdialog, konkurrensutsättning och uppföljning under avtalsperioden.
  • även genomslagskraften och hållbarhetsaspekter följs upp och utvärderas för de offentliga upphandlingarna.
  • offentliga aktörer inlemmar arbets- och människorättskriterier i sina upphandlingar av bland annat tjänster, livsmedel, textilier, elektronik, möbler och gatsten. upphandlingarna görs hos företag som tryggar sina anställda anständiga arbetsförhållanden och inte utnyttjar barnarbetskraft. Exempelvis måste man i städarbete utöver priset även beakta kvaliteten och arbetstagarnas tid för arbetet.
  • offentliga upphandlare som köper in mat och mattjänster utreder matens ursprung och använder ansvarsfulla produkter.
  • även serviceupphandlingar ska vara ansvarsfulla och hållbara.
  • offentliga aktörer påvisar ansvarsfullheten i sina upphandlingar i utvecklingsländer genom auditering eller certifiering av en oberoende part.

Marttaliitto och Finlands svenska Marthaförbund

Marthaförbundet grundades 1899. Vi arbetar för en bättre värld, en vardag i taget. Vårt mål är att alla hem och familjer ska ha tillräckliga kunskaper och resurser för att främja balans i vardagen och en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social. Med närmare 9 000 medlemmar är vi Finlands största svenskspråkiga kvinnoorganisation. www.martha.fi

Marttaliitto grundades 1899 som medborgarorganisation för hushållsrådgivning. Marthorna arbetar för att alla ska må bra i alla typer av hem. Våra värderingar är glädjen i att göra tillsammans, hållbara val och öppenhet. Alla har rätt till en bra vardag. www.martat.fi

Kontakt:

Se alla artiklar