Uttalande: Marthaförbundet vill stärka resiliensen och framtidstron i samhället

Uttalande: Marthaförbundet vill stärka resiliensen och framtidstron i samhället

Finlands svenska Marthaförbund godkände på sitt årsmöte i Vasa lördagen den 4 maj 2024 ett uttalande om behovet att stärka resiliensen och framtidstron i samhället. Förbundet framhåller vikten av att lyssna på de röster som uttrycker pessimism och tvivel kring framtiden samt att agera med kraft och engagemang för att vända den negativa trenden.

Enligt den senaste enkäten genomförd av Näringslivets delegation EVA står det klart att pessimismen har vuxit bland finländare, särskilt framträdande bland ungdomar och kvinnor. Med mindre än hälften av befolkningen som känner optimism kring Finlands framtid står vi inför en situation där framtidstro och samhörighet är i skriande behov av stöd.

I tider av ökande osäkerhet är det viktigt att agera med beslutsamhet och fokus för att vända trenden mot nedstämdhet och bristande tilltro till det kommande. Finlands svenska Marthaförbund har historiskt sett spelat en viktig roll i att främja trygghet, samhörighet och gemenskap genom sitt arbete med att stärka vardagskunskaper och bygga upp resiliens i hemmen och samhället som helhet.

För att få bukt med den växande pessimismen och bristen på tillförsikt bland specifikt ungdomar och kvinnor krävs konkreta åtgärder och strategier. Vi behöver intensifiera insatserna för att främja ekonomisk stabilitet, mentalt välbefinnande och social sammanhållning. Det är dags att investera i utbildning och resurser för att stödja familjer, särskilt de mest sårbara, med verktyg för att hantera de utmaningar som dagens samhälle står inför.

Marthaförbundets arbete för att främja vardagskunskaper, hållbar livsstil och gemenskap är en avgörande komponent i detta arbete. Politiska beslut och åtgärder måste rikta in sig på att samarbeta med och stödja organisationer som Marthaförbundet för att skapa en hållbar grund av tillit, samhörighet och framtidshopp bland alla invånare, oavsett ålder eller kön.

Under det kommande året vill Marthaförbundet satsa ännu mer på

  • att förbättra andra stadiets ekonomikunskaper,
  • att främja förebyggande verksamhet för att motverka marginalisering,
  • att stå upp för medmänsklighet och humanistiska värderingar,
  • att fortsätta bidra till ett mer jämställt och hållbart samhälle.

Vi uppmanar politiker och beslutsfattare att lyssna på de röster som uttrycker pessimism och tvivel kring framtiden samt att agera med kraft och engagemang för att vända den negativa trenden. Genom att prioritera investeringar i familjers resiliens, samhällskontakter och hållbar livsstil kan vi skapa en mer inkluderande, stark och trygg framtid för alla. Det är genom gemensamma handlingar och samarbete med organisationer som Marthaförbundet som vi tillsammans kan skapa en bättre morgondag för alla medborgare i Finland.

Vasa den 4 maj 2024

Finlands svenska Marthaförbund rf

Se alla artiklar