Uttalande: En fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en levande landsbygd och skärgård

Uttalande: En fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en levande landsbygd och skärgård

Vid Marthaförbundets höstmöte i Helsingfors 21.11.2015 antogs följande uttalande:

En fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en fortsättningsvis levande landsbygd och skärgård, samt för ett jämlikt samhälle. Alla skall kunna leva och verka på lika villkor i hela landet samt ha lika möjligheter till ett fungerande vardagsliv, oberoende av boningsort.

I regeringsprogrammet Lösningar för Finland (strategiskt program för statsminister Juha Sipiläs regering) utgår man från visionen Finland 2025 – uppbyggt tillsammans. Ett land som förnyar sig, som bryr sig och som är tryggt, där var och en av oss kan känna sig viktig. Enligt Marthaförbundet får inte utveckling ske på någon annans bekostnad. Man ska ha möjlighet att bo och verka i den miljö man föds, och de beslut som fattas ska inte försämra möjligheterna till en levande landsbygd.

En levande landsbygd och fungerande kommunikationer kräver beslutsfattarnas stöd. I regeringsprogrammet sägs att ”Finland är ett av de bästa länder att leva och bo i. Vi har många starka sidor som vi kan bygga en framtid på”. För Marthaförbundet är en levande och fungerande landsbygd en av de starka sidor som bör utvecklas.

Eftersom en ändamålsenlig kollektivtrafik är en förutsättning för en levande landsbygd och skärgård, samt för att invånarna i hela landet ska få vardagen att fungera, anser vi att det är viktigt att man är lyhörd för medborgarnas behov och synpunkter när det gäller nedskärningar i det allmänna kommunikationsnätet. Vi opponerar oss mot försämringar som i första hand drabbar invånarna i glesbygden och uppmanar regeringen att göra en ordentlig konsekvensbedömning innan besluten om nedskärningar i kollektivtrafiken slutligen slås fast.

Helsingfors 21.11.2015

Finlands svenska Marthaförbund rf
På frågor svarar:
Andrea Hasselblatt
Förbundsordförande
Tfn 040 191 9424
Frida Nylund
Verksamhetsledare
Tfn 040 715 1579
Pressmeddelande 21.11.2015
Se alla artiklar