Ungmarthas vårmöte 2022

Ungmarthas vårmöte 2022

Ungmarthas stadgeenliga vårmöte hålls online den 9.3.2022 kl. 18. Välkommen!

Välkomna med på Ungmarthas vårmöte den 9.3.2022 kl. 18. Länk till mötet fås av verksamhetsledaren per mail (elise@martha.fi) senast 8.3.2022.

På Ungmarthas vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Konstaterande av närvarande
 3. Val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 4. Mötets laglighet konstateras
 5. Föredragningslistan för mötet godkänns
 6. Föredras styrelsens årsberättelse för det gångna året
 7. Föredras bokslutet för det gångna året jämte verksamhetsgranskarnas utlåtande
 8. Bestäms om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga
 9. Förrättas val av ombud och ersättare till Finlands svenska Marthaförbund rf:s möten så att ett ombud och en ersättare väljs att företräda föreningen vid förbundets möten fram till föreningens nästa vårmöte
 10. Behandlas ärenden som styrelsen har beslutat att skall behandlas på mötet:
  a) årsarvode för ordförande fastställs
 11. Behandlas ärenden som en enskild medlem senast fyra veckor före mötet skriftligen hos styrelsen begärt att skall behandlas på mötet
 12. Mötet avslutas
Se alla artiklar