Ungmarthas vårmöte 2020

Ungmarthas vårmöte 2020

Ungmartha rf:s vårmöte går av stapeln den 19.3.2020 kl. 17:30. UPPDATERING 12.3.2020: Mötet hålls endast virtuellt, deltagande via Teams eller per telefon. Vi följer Marthaförbundets rekommendation.

Under vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Man kan delta per telefon eller videomöte (Teams). Vänligen meddela om deltagande senast 16.3.2020 till ung(at)martha.fi. Tack!

1. Mötet öppnas
2. Konstaterande av närvarande
3. Val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
4. Mötets laglighet konstateras
5. Föredragningslistan för mötet godkänns
6. Föredras styrelsens årsberättelse för det gångna året
7. Föredras bokslutet för det gångna året jämte verksamhetsgranskarnas utlåtande
8. Bestäms om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga
9. Förrättas val av ombud och ersättare till Finlands svenska Marthaförbund rf:s möten så att ett ombud och en ersättare väljs att företräda föreningen vid förbundets möten fram till föreningens nästa vårmöte
10. Behandlas ärenden som styrelsen har beslutat att skall behandlas på mötet
11. Behandlas ärenden som en enskild medlem senast fyra veckor före mötet skriftligen hos styrelsen begärt att skall behandlas på mötet
12. Mötet avslutas

Se alla artiklar