Ställningstagande på vårmötet i Ekenäs den 18 april 2015

Ställningstagande på vårmötet i Ekenäs den 18 april 2015

Varje år köper finländarna cirka 13 kilo nya kläder och hushållstextilier per person. Varje år uppkommer även miljontals kilo textilavfall i Finland, omkring tio kilo per person. Alltjämt hamnar massvis med återanvändningsbara kläder på soptippen.

Från och med 1.1.2016 blir det förbjudet att deponera organiskt material på avstjälpningsplatser. Begränsningen är en del av statsrådets förordning om avstjälpningsplatser som trädde i kraft 1.6.2013. På många håll har man börjat använda avfall för energiproduktion, bland textilavfallet finns emellertid mycket material som borde återanvändas i stället för att brännas.

Det centrala budskapet i avfallslagen är prioritetsordning i all avfallshantering, även när det gäller textilavfall. I första hand bör man minska mängden avfall. I fråga om textilavfall spelar våra konsumtionsvanor en avgörande roll: att vi köper nya kläder med eftertanke samt underhåller och lappar våra kläder. Då avfall ändå uppkommer, ska avfallet i första hand återanvändas som sådant. I andra hand kommer materialåtervinning, och enbart om materialåtervinning inte är möjligt, ska avfallet användas, till exempel vid energiproduktion.

Med tanke på en effektiv återanvändning och återvinning av textilavfall är det viktigt att textilmaterialet håller en så jämn kvalitet som möjligt och att mängden avfall är tillräckligt stor. Att kvalitetsbestämma textilier är emellertid inte lätt. Enligt en färsk utredning som Konsumentforskningscentralen har gjort, förhåller sig finländarna mycket positivt till textilåtervinning, så länge man gör det enkelt för hushållen.

Om textilier kunde återanvändas och återvinnas systematiskt, skulle även den miljöskadliga konsumtionen av energi, vatten och kemikalier inom textilproduktionen minska. Samtidigt motverkar vi även klimatförändringen och övergödningen av vattendragen, och de positiva effekterna sprider sig bortom vårt lands gränser.

Finländarna behöver tillräckliga kunskaper om medvetna konsumtionsval, liksom även praktiska kunskaper i underhåll av textilier. Detta är något som konsument- och rådgivningsorganisationerna arbetat långsiktigt med. Det är emellertid den offentliga sektorn som har hand om avfallshanteringen, -återvinningen och slutplaceringen av avfallet. Avfallstjänster, liksom även praktiska möjligheter till återanvändning och återvinning, bör erbjudas finländare på lika villkor i hela landet.

Marthaförbundet, tillsammans med Marttaliitto, Konsumentförbundet och Luonto-Liitto, kräver att kommunerna skapar förutsättningar för att även textilavfall kan återanvändas enligt den prioritetsordning som avfallslagen föreskriver. Speciellt behövs nya lösningar för återvinning av material som inte kan återanvändas som sådana. Bäst vore att alla textilier som lämpar sig för återanvändning eller materialåtervinning kunde returneras till ett och samma ställe.

Helsingfors den 18 april 2015

Finlands svenska Marthaförbund rf
Frida Nylund, tf. verksamhetsledare

Marttaliitto Ry
Marianne Heikkilä, verksamhetsledare

Konsumentförbundet rf
Juha Beurling, generalsekreterare

Luonto-Liitto Ry
Heta Hyvärinen, tf. verksamhetsledare

Se alla artiklar