Social tillit främjar ekonomisk tillväxt

Social tillit främjar ekonomisk tillväxt

Hur NKF kan värna om tryggheten i de nordiska samhällena och stärka det nordiska samarbetet blev huvudpunkterna i det öppningstal som Marthaförbundets ordförande Andrea Hasselblatt höll på sommarkonferensen. Talet i sin helhet lyder som följande:

"Ärade lantråd, ordförande och deltagare i årets NKF-konferens. När vi detta år har en trygg vardag som tema, känns det extra bra att konferensen arrangeras här på Fredens öar – Åland.

Vi samlas för att stärka vår nordiska gemenskap och för att utbyta lokala och regionala perspektiv. Vi är samlade för att diskutera tryggheten och hur vi kan bibehålla den i våra respektive länder. Norden är en region som är känd för sina demokratiska samhällen, jämställdheten, den låga nivån av korruption och framför allt trygghet och tillit. Detta ska vi tillsammans värna om och inom våra förbund jobba för även i framtiden.

All tillgänglig forskning visar att de nordiska samhällena kännetecknas av höga nivåer av social tillit. Nivåerna är inte bara höga i sig, de särskiljer Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige från resten av världen, inga andra länder kommer upp till samma nivåer.

Samhällsekonomin gynnas på flera sätt av hög social tillit. Ett samhälle med hög social tillit präglas i mindre grad av formaliteter, konflikter och rättsprocesser. I ekonomiska termer talar man särskilt om att social tillit minskar transaktionskostnader i ekonomin, alltså kostnader förbundna med att försäkra sig om att avtal efterlevs. Beräkningar tyder på att en ökning av den sociala tilliten med tio procentenheter kan förväntas ge en ökning på uppemot en halv procentenhet av den ekonomiska tillväxten i ett land.

Forskningen har vidare konstaterat effekter av social tillit vid sidan om de samhällsekonomiska. Överlag är människor med hög grad av tillit mer benägna att uppfatta att de har större kontroll över sitt liv och bättre livschanser. Tillit har också kommit att betraktas som en viktig beståndsdel i främjandet av engagemang i samhället, samtidigt som den reducerar kriminalitet och ökar den individuella lyckan.

Det är just större kontroll över sitt liv och bättre livschanser som är några av de områden som mitt eget förbund, Finlands svenska Marthaförbund, arbetar med. Vi är en utbildningsorganisation som arbetar för en bättre värld en vardag i taget. Vi delar kunskap, dels till våra medlemmar, dels till samhället i stort. En viktig målgrupp är de socialt utsatta i samhället.

Nordens Kvinnoförbund firar sitt 100-årsjubileum nästa år och det är dags att blicka framåt och fundera över hur vi vill utveckla förbundet så att det kommer att finnas som ett livskraftigt förbund också hundra år till.

Utmaningarna är många och vi ser att vi minskar i antal. Den röda lampan blinkar redan och vi måste noggrant fundera på vilka alternativa vägar vi har att gå. Dessa frågor ligger mig nära hjärtat, eftersom mitt eget förbund, Finlands svenska Marthaförbund, även befinner sig mitt inne i en organisationsutvecklingsprocess. Vi firar 120-årsjubileum nästa år och funderar för tillfället på hur vi kan utveckla vårt förbund, leva i tiden och under de kommande hundra åren vara ett attraktivt förbund och en samhällspåverkare. Jag brukar säga att en organisation som inte utvecklas avvecklas.

Det omkringliggande samhället förändras hela tiden, och om NKF vill finnas som ett livskraftigt förbund måste vi anpassa oss och utvecklas i samma takt som vår omvärld.

Jag vill gärna se att vi hittar nya samarbetsparter i Danmark, så att även de skulle finnas representerade bland oss här idag. För att utvecklas borde vi kanske också välkomna fler förbund från våra respektive länder som arbetar för samma värderingar som vi med i vår verksamhet.

Vi måste ta hjälp av den digitala utvecklingen och öka vår synlighet. Kanske en egen hemsida inför 100-årsjubileet skulle vara ett steg på vägen?

Vi har en stor utmaning framför oss, men jag tror på styrkan i det nordiska samarbetet. Tillsammans kan vi skapa nytt, dela kunskap och låta oss inspireras av varandra. Jag tror på den nordiska kvinnokraften.

Jag önskar er alla en givande och lärorik seminariedag!

Välkommen, tervetuloa, velkommen (DK och N), velkomin (I)!"

Se alla artiklar