Slaveriet i det 20 århundradet - trafficking och prostitution ur finl?...

De uppgifter jag här framför, är huvudsakligen hämtade ur en rapport (Prostituutio Suomessa) sammanställd 2005 av Anna Kontula på uppdrag av Sexpo stiftelsen i Finland, en stiftelse som med stöd av penningautomatföreningen informerar, utbildar och ger konsulttjänster i sexuella frågor.

Låt oss börja med att betrakta kartan, och konstatera att Finland gränsar till Ryssland. Båtresan till Estland är inte heller lång, några timmar på sin höjd. Bl.a. detta geografiska läge har resulterat i att Finland är ett transitland, men också ett mottagarland, då det gäller prostitution och människohandel. När vi granskar de finländska siffrorna, ser vi att en stor del av de prostituerade som är verksamma i Finland är hemma i Ryssland, Murmansk och Estland. En mindre grupp utgörs av thailändare, som bjuder massagetjänster.

Ca 8000 personer jobbar som prostituerade i Finland årligen. Av dessa 8000 personer är ca 3000 sådana som uppger prostitution som en bisyssla. I denna grupp är majoriteten finländare. Resten, alltså ca 5000 eller över 60 % är utlänningar, främst från våra östra grannländer. Av dem som uppger prostitution som huvudsyssla är 57 % sådana personer som bara tillfälligt befinner sig i landet. En tråkig självklarhet, som jag ser att just därför bör nämnas, är att de prostituerade till största del är kvinnor, och deras kunder är män.

Juridiken kring prostitution och trafficking

I Finland tillåter lagen oss att såväl sälja som köpa sex. Prostitution är inte en laglig näringsgren i Finland, men inkomsterna från prostitution bör bokföras och de beskattas också. En utlänning kan inte få tillstånd att idka prostitution, och därför finns heller inga pensions- eller sociala förmåner för arbetare i sexbranschen. I praktiken betyder detta att de som vill jobba lagligt i sexbranschen, grundar ett företag med en verksamhetsbeskrivning som inte nämner verksamhet som kan klassas som prostitution.

Under de senaste åren har lagstiftningen gällande prostitution och trafficking varit uppe till debatt i medierna, och vissa lagändringar har gjorts. Sedan 2006 är det förbjudet att köpa sex av en person som är offer för trafficking. Myndigheterna har också skärpt bevakningen, och ett större antal rättegångar har förts mot traffickingidkare. Också trafficking som gäller arbetskraft utom sexbranschen har uppdagats i Finland.

Den finska ordningslagen förbjuder sedan 2003 sexhandel på offentlig plats. Denna lag genomfördes för att lugna gatuhandeln och minska den synliga prostitutionen, men har slagit ut så att de utländska, ickespråkkunniga prostituerade nu tvingas använda sig av hallickar. Att bryta mot ordningslagen är inget stort brott, och straffas med böter. Koppleri däremot lyder under strafflagen och kan straffas med fängelse.
Med koppleri menas i praktiken bordellverksamhet samt alla typer av marknadsföring av sextjänster där fler än en person drar ekonomisk nytta. Att köpa sex av minderåriga är också straffbart i Finland. De flesta prostituerade i Finland är vuxna, men många av de utlänningar som säljer sex i Finland har inlett sin karriär som minderåriga i sitt hemland eller i ett annat land. I praktiken betyder detta att de personer som är intresserade av sex med barn, söker sig utomlands.

Sedan 1999 har utlänningslagen gjort det möjligt, att neka personer, som misstänks för prostitution, inträde i landet. Detta beslut görs av gränsmyndigheterna, och senast vi läste stora rubriker om detta var i fjol, då en busslast damer från ett östbeläget land avvisades vid gränsen, med hänvisning till denna paragraf. Då hävdade damerna högljutt att de var oskyldiga, men hem åkte de. Också denna lag har sina sidor. Den utländska prostitutionen tvingas till en osynlighet, som igen ökar hallickarnas roll på bekostnad av de enskilda kvinnornas möjligheter att påverka sin situation. Dessutom föder den fördomar, och idag ser man att ryska och estniska medborgare har svårt att få t.ex. hyresbostäder.

Övrig relaterad brottslighet

I samband med prostitution förekommer alltid brottslighet i olika form. Jag har redan nämnt koppleriverksamheten, som i Finland är en kriminell verksamhet.

I sexbranschen ser man också en del våld, tvång och trafficking, om än enligt Kontulas rapport inte i så stor utsträckning som medierna låter oss förstå.

Också våld mellan hallick och prostituerad, menar Kontula, är i Finland mer undantag än regel. En orsak kan vara Estlands EU-medlemskap, vilket lett till att de estniska prostituerade idag verkar utan hallickar och alltså är självständiga näringsidkare. I norra Finland förekom ännu för ett antal år sedan en prostitutionsverksamhet där kvinnor från Murmansk sköttes av hallickar, en organisation av större omfång. Idag sker ofta prostitutionen så att den prostituerade besöker kunden för en tid, och utför hushållssysslor vid sidan av sextjänsterna.

Finland främst transitland

Gällande trafficking finns det mycket som tyder på att Finland främst är ett transitland. Med stor säkerhet finns det traffickingoffer även i Finland, men det finns också många förklaringar till att det inte sker trafficking från östländerna i någon större utsträckning:
prostitution är lönsamt även om en hallick tar sin andel
den största risken för hallicken att bli fast är via den prostituerade, alltså lönar det sig att behandla dessa väl
de flesta prostituerade i Finland har en rätt god utbildning, språkkunskaper och nära till sitt hemland, alltså är det lätt att avbryta ett arbetsförhållande
det är ganska problemfritt för ester och ryssar att röra sig över gränsen
risken att bli fast för grovt utnyttjande i Finland är stora

Prostitution ett tvång

Trots att den rapport jag huvudsakligen konsulterat för detta anförande ger vid handen att de prostituerades situation i Finland inte är den sämsta tänkbara, bör vi komma ihåg, att det finns ett stort antal kvinnor, och män, som ser prostitutionen som ett tvång. Fattigdom och missbruk kan leda till att prostitution blir en utväg.

Men också det låga studiestödet i Finland uppges som en riskfaktor. Ett sätt att skaffa sig biinkomster under studietiden är alltså att prostituera sig.

I den allra sämsta situationen är dock de illegala invandrarna, som i rädsla för utvisning inte anlitar socialvården, sjukvården eller polismyndigheter. Här gömmer sig säkert också traffickingoffren.

Prostitution internationell näringsgren

I Finland är som sagt många av de prostituerade hemma i trakterna kring Petersburg. De idkar prostitution endast tillfälligt i Finland, och de hör ofta till ett nätverk, som styrs från Petersburg av den organiserade kriminella takorganisationen. I nätverket ingår hallickar, chaufförer och madamer förutom de prostituerade.

Prostitutionen är en internationell näringsgren. Många av de prostituerade som jobbar kortare perioder i Finland har erfarenheter av prostitution i andra länder. Men också kunderna rör på sig. 72 % av de finländska män som uppger sig köpa sex gör det utomlands. Såväl kvinnor som män idkar sexturism.

Opinionen/situationen i Finland idag

knappt hälften av befolkningen anser att sexköp skall kriminaliseras
i Finland ser man prostitutionen mer som ett etniskt problem, samt som en inkörsport för den organiserade brottsligheten, inte nödvändigtvis som ett genusproblem (här håller eventuellt attityderna på att förändras)
i Finland har man varit rädd att en alltför sträng lagstiftning tvingar prostitutionen under jorden, vilket försämrar de prostituerades situation
vi vill inte ha en synlig prostitution. Annonsering och marknadsföring har alltså flyttat till Internet och gatubilden har med stöd av ordningslagen städats upp
det finns tecken på att en trend, där unga flickor prostituerar sig för att ha råd med lyxartiklar, håller på att sprida sig i Finland (trenden varit synlig i t.ex. Estland tidigare)
den typiska kunden i Finland är en medelålders man
utvecklingen av vården av missbrukare har lett till att sprutnarkomanernas andel bland de prostituerade har minskat
en ökning av den finländska andelen bland de prostituerade kan skönjas (nedgången syntes efter den ekonomiska krisen på 1990-t)

”Typfallet på den traffickerade lär vara femtonåringen som rekryteras for att sälja glass på sommaren i ett västland och som fråntas pass och pengar, våldtas och säljs om och om igen från bordell till bordell och flyttas mellan kriminella nätverk från ort till ort. Kan någon säga att flickans kunder inte bör bära ansvar for hennes behandling? Vi måste alla slåss for att stoppa detta moderna slaveri!” Citatet har jag klippt ur Eva Biaudets blogg.

Eva Biaudet är sedan 2007 särskild representant för bekämpning av människohandel vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), finländsk politiker och människorättsaktivist. Idag jobbar Eva på den internationella arenan och via henne har igen vårt medvetande om trafficking, detta vår tids slaveri, väckts.

Även om rapporter hävdar att Finland inte är det värsta landet i fråga om människohandel, kräver problemets mångfasetterade art där inte minst de stora ekonomiska intressena gör saken svår, att vi i mänsklighetens namn gör vårt yttersta för att bekämpa denna hemska människomarknad!

Katarina Rejman
Ordförande för Nordens Kvinnoförbund

Här kan du läsa NKF:s Resolution mod Kvindehandel!

Se alla artiklar