Så skriver du en motion

Så skriver du en motion

Marthaförbundets medlemmar kan vara med och påverka beslut inom förbundet genom att lämna in förslag till motioner som behandlas på årsmötet.


1. Kolla upp om man redan arbetar med din fråga

Börja med att ta reda på om det redan och i så fall hur det arbetas med det du är intresserad av. Kolla på förbundets hemsida eller fråga någon i styrelsen. Är något redan på gång kan du avvakta och se vad det arbetet utmynnar i. Tycker du att dina förslag skulle göra arbetet med frågan ännu bättre – presentera då din motion.

2. Sätt ditt förslag i ett sammanhang

Formulera kort och tydligt vad du vill, och motivera varför. Beskriv anledningen till att motionen behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. Relevant bakgrundsfakta kan vara information om hur det arbetas med frågan i dag eller om frågan har varit uppe för diskussion tidigare.

3. Glöm inte att-satsen

Avrunda motionen med en att-sats, som sammanfattar vad du vill (jag yrkar att ...). Att-satsen ska formuleras som ett beslut, inte som en åsikt. Den är det absolut viktigaste innehållet i en motion, och det är den som det röstas om. Lägg därför tid på att formulera att-satsen tydligt, så att det går att förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen. Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera att-satser, eftersom beslut tas per att-sats för sig. Om du vill förändra saker som i sak ligger långt ifrån varandra, behöver du skriva en motion för varje förslag. 

4. Marthaförbundets centralstyrelse tar emot motioner till årsmötet 2023 via följande länk:https://www.lyyti.in/Lamna_in_...

Källa: https://hejjobbet.se/hur-skriver-man-en-motion/ 

Övriga tips:https://www.unionen.se/medlemskapet/inflytande/sa-har-skriver-du-en-motion

Se alla artiklar