På rätt väg

Ett varumärke är något som många förknippar med företagsvärlden. Ändå har ett varumärke framför allt för en ideell organisation en oerhört viktig uppgift, då en ideell organisation sällan säljer tjänster eller varor utan en bärande idé. Ett varumärke är den absolut viktigaste motorn för nyrekrytering och då det gäller att vårda de medlemmar man redan har.
Marthaförbundet har fungerat i snart 110 år. Det har varit år av stark nybyggaranda med en stor medlemstillströmning i början, till år med en mera tillbakalutad blick över samhällsskeenden och ett inte alltid aktivt ställningstagande och en minskning i medlemsantal. Varumärket framstod inte så tydligt och därmed kändes tillhörigheten inte lika självklar. Det var inte den framtid Marthaförbundet ville gå till mötes. För att återfå positionen som en stark organisation i samhällsfrågor och medlemstillhörighet har därför olika insatser och projekt genomförts under de senaste åren.
När arbetet med att förstärka profilen och åter lyfta fram tanken bakom hela martharörelsen satte i gång för ett par år sedan, ville vi lyfta upp det arbete som rörelsens grundare hade gjort. Att visa på en enighet bakom en rörelse som arbetar för kunskap, möjligheter och kvinnligt nätverk, och där den röda tråden är kvinnan, var precis vad vi behövde. Att helt enkelt ladda vårt varumärke med de värderingar som rörelsen står för.
Som ett led i den processen lanserade vi ordet ”marthafeminism”. Ordet, som skapades under processens första skeenden, stöts och blöts fortfarande. Det finns de som säger sig starkt stödja det ordet står för, men som inte vill använda själva ordet feminism. Det finns de som ifrågasätter betoningen på kvinnan och hellre talar om familjen. Det finns de som tydligt uttalar att de ser sig som marthafeminister. Men marthor är de alla. Och processen fortsätter.
Den finländska åldersstrukturen och samhällsutvecklingen syns också i våra föreningar. Föreningar lägger ner sin verksamhet på grund av hög medelålder inom vissa områden, och att tillhöra en förening i många år är alls inte längre en självklarhet. Men det är med stor glädje jag kan konstatera att arbetet med att marknadsföra varumärket Martha ger resultat. Medlemsbortfallet har för varje år minskat de senaste åren. År 2007 var tillströmningen av nya medlemmar dubbelt så stor som år 2006. Vi får såväl yngre som äldre medlemmar – kvinnor och män. Vårt nätverk växer och blir starkare.
Marthaförbundet och marthaverksamheten syns och hörs i massmedierna och ute på fältet. Våren 2008 har det inte gått en vecka utan att vi synts i någon tidning eller hörts i radio. Det har varit intervjuer och frågeställningar kring ekonomi, ekologi, hushåll, kvinnor, hälsa, familj och så vidare. Vi är också en ofta anlitad sakkunnigorganisation och blir hörda i olika frågor. Antalet utlåtanden under detta år har tredubblats sedan samma tid förra året. Vi har kommenterat lagförslag och regeringsprogram, EU-frågor och ärenden som berör bland annat konsumenter, barnfamiljer, miljö, språk och kemikalier.
Vi är på rätt väg. Med nybyggaranda tar vi oss fram mot nya tider och utmaningar. Vårt varumärke ”Martha” är starkare än någonsin.
Christel Raunio
verksamhetsledare
Se alla artiklar