Om återbetalning av studiestöd

FPA beaktar kalenderår/skatteår då de beräknar om och hur mycket en studerande måste betala tillbaka av studiestödet. År 2008 får man förtjäna 660 e/månad för de månader man lyft studiestöd och 1.970 e/månad för de månader man inte lyft studiestöd.

I praktiken får varje studerande en personlig årsinkomstgräns, dvs. ett fribelopp som är det högsta beloppet han får förtjäna utan att det inverkar på studiestödet. Du måste själv hålla reda på att fribeloppet inte överskrids.

De inkomster som inverkar på studiestödet kontrolleras av FPA först i efterskott när beskattningen för år 2008 fastställts. Du får ett så kallat förslag till återkravsbeslut från FPA i början av år 2010 och hamnar, beroende på vad du förtjänat, eventuellt att betala tillbaka en del.

Efter att man blivit färdig skall inkomsterna i princip inte påverka men sättet att räkna är nog litet komplicerat. FPA beaktar hela årets inkomster – dock med vissa avdrag. Av den inkomst som du har förtjänat efter månaden du avslutade studierna, räknas inte den del med, som överstiger 1 970 (gäller alltså åtminstone 2008) euro i medeltal per månad.

Studiestöd återkrävs inte på grund av sådana inkomster som anses ha erhållits under månader som inte hör till studietiden, men däremot nog om man förtjänat för mycket under studiestödsmånaderna.

För år 2009 gäller i ditt fall att du i början av år 2011 kommer att få ett förslag till återkravsbeslut eftersom tidpunkten för när studierna avslutats inte kunnat beaktas och då FPA inte känner till hur inkomsterna fördelar sig på studietiden och övrig tid.

Du skall då göra en begäran om ny behandling där du ger en utredning över studietiden och inkomsterna. Till begäran skall bifogas en utredning över studiernas avslutningstidpunkt samt över inkomsterna efter studierna, i praktiken intyg från läroanstalten och lönekvitton. Månaden då studierna avslutades fastställs enligt det officiella datumet på examensbetyget – även när alla studierna avklarats tidigare.

Se alla artiklar