Motion om hållbar upphandling

Motion om hållbar upphandling

Svaret på motionen lyder som följer:

"Motionens tema ligger helt rätt i tiden. Vill man uppnå miljöpolitiska och andra samhällspolitiska mål är miljöanpassad offentlig upphandling ett viktigt styrmedel. Såväl ekonomin som miljön gynnas då man ställer hållbarhetskrav i den offentliga upphandlingen.

Inom Nordiska Ministerrådet har man i flera år arbetat med frågor om grön offentlig upphandling (GPP/Green Public Procurement). I allmänhet använder man begreppet när man avser miljöaspekterna. Hållbar offentlig upphandling (SPP/Sustainable Public Procurement) kan man också använda, och menar då att den som gör en upphandling tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som tar hänsyn till hela livscykeln. Man ser sålunda inte enbart till de fördelar som uppstår för köparen, utan även till samhället i stort, samtidigt som man minskar den negativa påverkan på miljön så mycket som möjligt. Gör man detta på rätt sätt uppnår man en bra balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling – social, miljömässig och ekonomisk – vid upphandling av varor eller tjänster. Vill man specifikt lägga fokus på miljöaspekterna är begreppet grön offentlig upphandling bättre, eller miljömärkt upphandling.

Begreppet ”hållbar och innovativ offentlig upphandling” har alltmer börjat användas i Finland och innebär att man i ett tidigt skede kontaktar och samarbetar med potentiella företag som kan erbjuda de tjänster man eftersöker. Upphandlingen blir därmed ett verksamt sätt att främja och testa nya lösningar inom den offentliga sektorn.

I Finland är den offentliga sektorn genom sina upphandlingar, som varje år uppgår till en summa om drygt 35 miljarder euro, en viktig påverkare. Den offentliga upphandlingen gör det möjligt att främja hållbar utveckling och cirkulär ekonomi samt motarbeta klimatförändringen. Dessutom kan man via den offentliga upphandlingen uppmuntra till innovationer, skapa efterfrågan på nya produkter och tjänster som företag har utvecklat samt stödja sysselsättningen.

Miljömärket Svanen är en officiell miljömärkning för Norden. Märket granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln, från råvara till avfall, samt ställer klimat- och miljökrav, men även krav på funktion och kvalitet. Tanken har varit att skapa en frivillig gemensam nordisk miljömärkning som medverkar till att minska den påverkan som den dagliga konsumtionen har på miljön.

Önskar man särskilt främja ett nordiskt miljömärke är Svanen att rekommendera. EU:s till Svanen närmast motsvarande märke är EU-blomman, som också inbegriper livscykelanalys. Svanen och EU-blomman finns inte för alla produkter, för vissa produkter finns endast Svanen, för andra endast EU-blomman, därför kan det vara bra att möjliggöra dem båda. Svanen är i de flesta fall progressivare och kräver mer än EU-blomman. Svanen finns också för tjänster, men däremot inte för till exempel livsmedel.

Marthaförbundet ser som sin främsta uppgift att arbeta för ett hållbart samhälle. Begreppet ”hållbart samhälle” begränsas inte till att enbart omfatta miljöpåverkan, utan avser en bredare definition av hållbarhet som även inkluderar den sociala och ekonomiska dimensionen. Därför föreslår vi att Marthaförbundet:

  • ökar kunskapen och medvetenheten i samhället om betydelsen av en hållbar offentlig upphandling,
  • via seminarier samt i medlemstidningen Martha och i Marthapodden diskuterar nyttan med en hållbar offentlig upphandling samt metoderna för att uppnå ansvarsfulla och hållbara lösningar för upphandlingar i kommunerna,
  • i samarbete med till exempel Kommunförbundet i Finland arbetar med modeller och styrmedel som kunde börja användas i kommunerna för att utveckla lösningar för en hållbar offentlig upphandling. Detta görs speciellt med fokus på daghem och skolor, där vikten läggs vid hållbara upphandlingar som verktyg för en giftfri vardag."
Se alla artiklar