Med sikte på det smartha samhället

Marthaförbundet ser kvinnan. Vi tror på kvinnlig växtkraft. Därför talar vi om marthafeminism och avser med det kvinnans möjligheter att kunna välja ett sådant liv som hon själv vill leva. Men att kunna välja innebär att du också behöver kunskap. Därför lyfter vi fram olika ämnen och teman som berör kvinnan i arbetslivet, i familjelivet, som konsument, som ledare, som fostrare, som arbetstagare, som en del av ett kvinnligt nätverk. Vi vill ge kvinnan verktyg att se sina möjligheter, utnyttja sina nätverk och inhämta kunskap. Samtidigt vill vi arbeta för balans i livet för kvinnan och hela samhället.

I år har vi kört igång med flera projekt där kvinnan står i fokus. Att det är Marthaförbundets uppgift är helt självklart. Vi är en kvinnoorganisation som ursprungligen grundades för att utbilda kvinnor så att dessa i högre grad kunde ta del i samhällslivet och av samhällsfrågor. Kvinnor lärde kvinnor och nätverk skapades.

Projektet Kvinna och karriär kom till för att vi såg att det fanns ett behov av att någon lyfter fram frågor kring kvinnan i arbetslivet, balansgången mellan arbete och privatliv, rätten till familj och rätten att välja den karriär som bäst passar just kvinnan. I dessa tider, då glastaksfenomenet fortfarande blomstrar och kvinnorna innehar bara 25 procent av de ledande posterna i samhället. När vi skriver år 2007 och kvinnor för samma jobb får 20 procent sämre lön än männen. (Lika dåligt ställt inom EU är det bara i fyra andra länder: Tyskland, Slovenien, Estland och Cypern.) När 20 procent av arbetskraften har visstidsanställning och kvinnorna utgör majoriteten av dem. När barnafödande och vård av barn fortfarande anses utgöra ett hinder för karriär, och att vara hemmamamma blir det en black om foten.

Vi frågar oss: Hur ska det samhälle se ut som möjliggör en kombination av arbete och familj och där det ena inte utesluter det andra?

Genom projektet Kvinna och karriär vill vi stärka kvinnans möjligheter att ta del av yrkeslivet och också göra karriär. Vi vill belysa kvinnan i arbetslivet och karriären, en sådan karriär som hon själv vill göra – vertikal eller horisontell. Vi vill stödja unga och äldre kvinnor i att våga ta nästa steg i sin karriär. Vi vill bygga broar mellan generationerna genom att skapa möjligheter för de äldre att genom mentorskap ge av sin kunskap till de yngre.

Därtill har vi som målsättning att visa hur det smartha samhället ska se ut för att kvinnan ska ha en reell möjlighet att på lika villkor kunna göra de val i livet hon har rätt att göra. Det smartha samhället beaktar att kvinnan har många olika roller och ger henne redskapen för att klara av att uppnå en balans i livet.

Marthaförbundet började sin gärning med att utbilda kvinnor, och det gör vi fortfarande. Att utbilda kvinnor och väcka diskussion kring kvinnor och karriär är en fråga om att ge kvinnan beredskap att klara av nya utmaningar. Och förstås samtidigt också att väcka diskussion i samhället om vilka krav som ställs på kvinnorna.

Christel Raunio
verksamhetsledare

Se alla artiklar