Marthorna vill rädda föreningslivet – stoppa momshotet!

  • Vid sitt vårmöte i Karleby antog Marthaförbundet följande uttalande:

Marthaförbundet är oroligt över föreningarnas framtid. Samtidigt som vi firar Europaåret för frivilligarbete, vill EU försvåra det. Kommissionens förslag till nya momsdirektiv där man eftersträvar en enhetlig skattepolitik för varor och tjänster, kommer att ha en direkt inverkan på föreningarnas verksamhet. Att momsbelägga den frivilliga verksamheten och det engagemang som man har inom föreningslivet kommer att dels försvåra föreningarnas verksamhetsförutsättningar, dels också i förlängningen inverka menligt på antalet föreningar.

Finland är ett land där föreningslivet och en aktiv tredje sektor spelar en stor roll i samhället – inte minst då det gäller sociala nätverk, engagemang och frivilligarbete samt som komplement till den privata och offentliga sektorn. Det är talkoarbete och mindre försäljningsintäkter som möjliggör en aktiv och vital verksamhet inom föreningarna, som engagerar över 10 000 personer inom Marthaförbundet med sina 224 föreningar och 212 kretsar, vilka till största delen fungerar helt på frivillig basis och för det mesta utan anställda. I hela Finland finns det över 100 000 registrerade föreningar, vilka på olika sätt gagnar hela det finländska samhället.

Vi kan redan i dag se hur man i föreningarna har svårt att engagera personer som vill ta sig an ansvarspositioner i föreningen. Att pålägga föreningarna mera byråkrati och rapporteringsansvar, som allt ska skötas på frivillig basis, kan inte på något sätt gagna den talkoanda som hittills präglat den finländska föreningssektorn. De små intäkter föreningarna har från diverse försäljningsverksamhet eller serviceproduktion kan sällan anses konkurrera med den privata sektorn. De intäkter man får in går direkt till föreningens verksamhet och stadgeenliga uppgifter, om det så gäller en martha-, idrotts-, hembygds- eller ungdomsförening. Då de summor som föreningarna erhåller för dylik verksamhet är synnerligen små, eftersom ingen vinst eftersträvas, skulle en mervärdesskatt på dessa endera höja priserna så mycket att allt färre skulle använda sig av tjänsterna, eller så skulle föreningarna vara tvungna att minska på sin egen andel av inkomsterna, med sämre intäkter och verksamhetsförutsättningar som följd. I förlängningen skulle det betyda att föreningar får lägga ner sin verksamhet.

Av tradition har frivilligarbete och föreningsliv alltid spelat en stor roll i det finländska samhället. Undersökningar visar dessutom att föreningslivets sociala nätverk har stort betydelse för välmåendet – såväl individuellt som på samhällsnivå. Att momsbelägga denna verksamhet är som att slå en spik i kistan på det socialt behjärtansvärda och kulturellt oerhört viktiga engagemang och ansvar för samhället som föreningarna har. Därför vill Marthaförbundet att man inom EU-kommissionen omprövar sina planer och garanterar föreningarna en fortsatt vital verksamhet och framtid genom att fortsättningsvis ge dem undantag från momsbeskattningen.

Pressmeddelande 14.5.2011

Mera information: Christel Raunio, förbundsdirektör

Tfn 050 911 2050, e-post: christel.raunio(at)martha.fi

Se alla artiklar