Kunskaper för livet

När de nya Pisa-resultaten tillkännagavs, och det därtill visade sig att våra elever i högstadiet har backat i resultaten, fick det många att börja fundera på vad skolan – men också vi vuxna – kunde göra annorlunda.

Diskussionen om tvångssvenska blossar upp då och då. Men hela tiden pyr ett missnöje över tvånget att läsa svenska i sådana områden där man aldrig hör ett ord svenska.

Samtidigt tänker man om vad gäller studentexamen och vill öka valfriheten. Valfriheten och ett minskat tvång att skriva vissa ämnen har redan länge varit ett faktum. I och med de förslag som nu presenteras, finns det risk för att vi kommer att ha studenter som går ut gymnasiet utan en enda kurs i exempelvis historia. Bland annat dagstidningen Hufvudstadsbladet (Hbl 29.1.2014)) har åskådliggjort vilka episoder i historien våra ungdomar skulle missa i allmänbildningen om förslagen går igenom.

Det finns kunskaper som hör till allmänbildningen. Likaså finns det kunskaper som ger dig redskap för att hantera din vardag och ditt vuxna liv. I dag, då valfriheten tummar på det sunda förnuftets och allmänbildningens ”tvångskunskaper”, är det inte förvånande att vi har unga vuxna – och äldre – som inte klarar av att se följderna av de val de gör då det gäller små ekonomiska och vardagliga beslut. Det är heller ingenting förvånande att man inte ifrågasätter sina konsumtionsvanor, eller att man inte vet hur man tar hand om vare sig hemmet, hushållet eller vardagsekonomin.

Marthaförbundet har i olika omgångar medverkat i uttalanden gällande sådana ämnen som vi har sett som viktiga för våra ungdomars allmänbildning och livshantering. Det har handlat om att våra unga behöver mera kunskaper i huslig ekonomi i grundskolan eftersom vi ser vad bristen av dessa kan leda till. Det senaste gällde ett uttalande om ekonomiundervisning i gymnasierna, vilket vi absolut förespråkar – och inte bara i gymnasierna.

Det må sedan vara konservativt eller anses begränsa valfriheten, men vi behöver mera tvångsundervisning i flera ämnen. Vi vill att våra barn ska få de bästa möjliga redskapen för ett gott liv. Men det kräver mera kunskap och mera färdigheter. Länge leve tvånget att lära sig mera!

Se alla artiklar