Kallelse till Ungmarthas extra föreningsmöte

Kallelse till Ungmarthas extra föreningsmöte

Ungmartha bjuder in till ett extra föreningsmöte 3.6.2021 kl. 17.30 per Teams. På mötet väljs revisorer för verksamhetsåren 2020 och 2021.

Välkomna på ett extra insatt föreningsmöte torsdagen den 3.6.2021 kl. 17.30. Vänligen anmäl ditt deltagande till ung(at)martha.fi för att få möteslänk. På mötet behandlas revisorsval. Verksamhetsgranskare har valts för kalenderåren 2020 och 2021 redan tidigare.

  1. Mötet öppnas
  2. Konstaterande av närvarande
  3. Förrättas val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  4. Mötets laglighet konstateras
  5. Föredragningslistan för mötet godkänns
  6. Förrättas val av en eller två revisor(er) jämte revisorsersättare och/ eller en eller två verksamhetsgranskare jämte vice verksamhetsgranskare att granska räkenskaperna och avge revisionsberättelse/verksamhetsgranskningsberättelse för kalenderåren 2020 och 2021
  7. Behandlas ärenden som styrelsen har beslutat att skall behandlas på mötet
  8. Mötet avslutas
Se alla artiklar