För dig som är ombud

För dig som är ombud

Marthaförbundets högsta beslutande organ är vårmötet och höstmötet. Förbundets vårmöte hålls i april eller maj, höstmötet i oktober till december vid en av centralstyrelsen fastslagen tidpunkt. Förbundets vår- och höstmöte hålls på den ort som föregående möte har slagit fast.

Alla inskrivna medlemmar har rätt att delta i vår- och höstmötet. Varje distrikt representeras av ett ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar (0–199 = 1 ombud, 200–399 = 2 ombud och så vidare). Vid en omröstning har endast ombuden rösträtt, medan alla mötesdeltagare har yttranderätt. Eventuella ändringsförslag bör ges av ett ombud och vinna understöd. Ett understött förslag läggs mot centralstyrelsens förslag och ombuden går därefter till omröstning.

I det kuvert du får i samband med fullmaktsgranskningen hittar du ja-, nej- och blanka lappar. En eventuell omröstning går till som så att du som ombud räcker upp den lapp som motsvarar det alternativ du vill lägga din röst på. Eventuella personval sker genom en sluten röstning, det vill säga du skriver ner namnet på den person som du önskar ge din röst åt på din lapp. För att rösträkningen ska flyta så smidigt som möjligt, ber vi dig som är ombud att sätta dig längst fram i salen på de platser som är reserverade för ombuden.

Om du är osäker på hur ditt distrikt ser på de frågor som ska behandlas, kontakta gärna din distriktsordförande inför mötet. Vissa distrikt samlar också sina ombud till en genomgång innan mötet.

Vårmötet behandlar centralstyrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. Vid höstmötet behandlas verksamhetsplanen och budgeten för det kommande året samt förrättas val av medlemmar till centralstyrelsen, ordförande (vartannat år) och revisor samt verksamhetsgranskare. En person kan väljas till antingen ordförande, medlem eller ersättare i centralstyrelsen, så att nämnda uppdrag kommer att omfatta högst åtta år i följd.

Som ombud bör du tänka på följande:

  • Det distrikt du representerar ska ha med sig en behörigen undertecknad fullmakt av vilken det framgår vem som representerar distriktet ifråga (på ordförandens ansvar).
  • Efter att fullmakten har inlämnats för fullmaktsgranskning får du som ombud ett kuvert med röstsedlar. Mötesmaterialet har du fått dig tillsänt per post och det bör du ha med dig.
  • Om det är någon punkt på föredragningslistan du inte vet hur du ska förhålla dig till, fråga din distriktsordförande eller representanter från din distriktsstyrelse.
  • Sätt dig på de för ombuden reserverade platserna längst fram i mötessalen.
  • Vid en eventuell omröstning, följ de givna anvisningarna.
  • Som ombud är det du som röstar, föreslår och godkänner. Läs möteshandlingarna, tala med ditt distrikt och fråga om det är något du undrar över eller vill veta mera om.

På frågor svarar:

Verksamhetsledare Frida Nylund, tfn 040 715 1579, e-post: frida.nylund (at) martha.fi
Utvecklingschef Petra Högnäs, tfn 044 280 6609, e-post: petra.hognas (at) martha.fi
Se alla artiklar