Ekologisk mat - bra för miljön och konsumenterna!

Idag odlas ca 7 procent av Finlands åkerareal ekologiskt. Ekoproduktion anses gynna samhället bättre än det intensiva/konventionella jordbruket, enligt 1) EU:s politiska mål om hållbar utveckling, 2) Jord- och skogsbruksministeriets strategi för ekologisk produktion och 3) strängare regler för miljö- och djurskydd.

Ekologiska lantbruk är skonsammare för såväl vattnet och luften som för den biologiska mångfalden (Turtola et al). Minskad urlakning av näringsämnen från lantbruk till vattendrag prioriteras högt inom hela OECD-området. Hur mycket de näringsämnen som används i jordbruket belastar vattenmiljön beror huvudsakligen på vilka odlingsmetoder som används.

Negativa miljöeffekter uppstår framförallt p.g.a. en kraftig specialisering av lantbruken. Forskningsresultaten från det s.k. BERAS projektet i Östersjöregionen visar att det skonsammaste för vattenmiljön är ekologiska s.k. kretsloppsgårdar med växelbruk och näringsbalans mellan den stallgödsel som uppkommer och åkrarnas näringsbehov. Enligt de här forskningsresultaten kunde ekologiska kretsloppsgårdar minska näringsläckaget till Östersjön med hälften, ifall hela östersjöregionen gick in för ekologiska kretsloppslantbruk. (Granstedt et al.)

Med tilltagande förändringar i klimatet; längre torrperioder och kraftigare regn, ökar betydelsen av god åkerjord. Men en knapp tredjedel av jordbruksmarkerna inom EU hotar att förstöras (Joint Research Center) delvis p.g.a. bruk av konstgödsel och bekämpningsmedel. Jordmånen klassificeras som en icke-förnybar naturresurs, varför det kan anses vara viktigt att odling sker på ett sätt som ökar mullhalten samt återförseln av organiskt material till åkerjorden.

Också människorna mår bra av ekologiskt lantbruk. Det ställs strängare krav på ekologiskt odlade produkter, bl.a. får ekoprodukter inte ha rester av bekämpningsmedel som är skadliga för människor och miljön. Bekämpningsmedlen sprids i naturen och förstör allt oftare det viktiga grundvattnet. Samma gäller nitrater från konstgödsling. Det är vanligt att personer som är överkänsliga för något livsmedel klarar av den ekologiskt odlade varianten av samma livsmedel.

Av de 300 tillsatsämnen som godkänns i förädlade livsmedel, godkänns endast 30 i ekomat. Näringsinnehållet i frukter och grönsaker har sjunkit under de decennier som vårt intensiva jordbruk har pågått. Forskning visar att ekolivsmedel innehåller bl.a. mera C-vitamin och mineraler och mindre mängder för hälsan skadliga nitrater (Worthington, Muukka et al). Också jordmånens kvalitet på olika orter och hur livsmedlen förvaras påverkar livsmedlens näringsinnehåll. Vilka skillnader det finns på cellnivå mellan ekologisk och konventionell mat och hur dessa påverkar vår hälsa är ett intressant men outforskat område.

Finsk fältforskning visar att den ekologiska lättmjölken innehåller 2-3 gånger mera av den hälsosamma a-linolinfettsyran än ”vanlig mjölk”. Enligt dansk forskning innehåller ekomjölk över fyrfalt mera av växtestrogenet ekuol som förebygger olika hormonrelaterade sjukdomar (Vanhatalo, 2006). Det är mindre sannolikt med skadliga, bl.a. antibiotikaresistenta, bakterier i ekomjölken (Alatossava, 2006), där ingen tillsats av D-vitamin heller förekommer. Fördelarna med ekologiskt odlade livsmedel är överlag bättre dokumenterade för miljön än för vår hälsa.

Reglerna för produktion av ekomat stadgas i EU och matens ursprung kontrolleras av myndigheterna. Våra miljömärken för kontrollerad ekoproduktion baserar sig på fakta och gör det lättare för konsumenten att välja.

Vi kan alla med våra egna val gynna miljön genom att äta mera ekologiskt producerad mat, mera närproducerad, säsongbetonad och vegetarisk, men mindre förpackad mat.

Balans i vardagen – rätten att välja själv!

Christel Raunio, verksamhetsledare, Marthaförbundet
Camilla Sederholm, ekologisk rådgivare, Marthaförbundet

Källor bl.a.:

Granstedt, et al 2005. Environmental impacts of eco-local food systems. BERAS report 5.

University of Aberdeen. Media Releases. Organic milk - good alternative source of Omega 3. http://www.abdn.ac.uk/mediareleases/release.php?id=82

Virginia Worthington: Nutritional Quality of Organic Versus Conventional Fruits, Vegetables, and Grains. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Volume 7, Number 2, 2001, pp. 161–173

Eija Muukka, Johanna Myllykangas, Marita Leskinen, Enni Mertanen, Atte von Wright, Jouko Tuomisto: Luomun terveellisyys ja turvallisuus. Luomutotteiden terveellisyys ja turvallisuus kansainvälisen tieteellisen kirjallisuuden valossa. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B4/2003. Kuopio 2003.

Se alla artiklar