Betala räkningen innan den uppstår – stöd det förebyggande rådgivningsarbetet

I dag hotas också Marthaförbundet av en nedskärning i statsunderstödet, vilket direkt skulle drabba de personer som behöver stöd och praktisk hjälp i vardagen. I förlängningen betyder detta en stor räkning för staten, då man uppskattar att till exempel en utslagen ungdom kommer att kosta samhället över en miljon euro.

Frågan om nedskärningar i statsunderstödet engagerade marthorna då de samlades till höstmöte i Tammerfors under veckoslutet. Den återvalda förbundsordföranden Harriet Ahlnäs lyfte i sitt festtal fram det faktum att utslagning innebär, förutom den rent mänskliga tragiken, även en ansenlig räkning för samhället, och att den rådgivningsverksamhet som Marthaförbundet kan erbjuda ger samhället en betydande ekonomisk nytta.

– Marthaförbundets rådgivning når ut till den stora allmänheten. Via kurser, föreläsningar och workshoppar samt via olika medier kan vi inspirera människor till en mera hållbar livsstil. Vi kan också erbjuda stöd för barnfamiljer, utsatta grupper och andra som löper risk att marginaliseras, och vi kan göra det nära klienten, ibland till och med i klientens hem. Vi erbjuder kunskap om hur man kan bemästra sin vardag, vilket bidrar till en känsla av att man klarar av sitt eget liv och därmed minskar också risken för utslagning och marginalisering.

– Vi ser att vår rådgivning har en viktig samhällelig uppgift att fylla och att den medför en betydande ekonomisk nytta för hela samhället. Endast ett tillräckligt statsunderstöd kan garantera en lika omfattande och för klienten förmånlig – eller rentav gratis – verksamhet. Därför bör man inte skära i statsunderstödet för rådgivningsorganisationerna. En nedskärning i rådgivningen betyder en nedskärning för den enskilda personen i behov av stöd.

Vid Marthaförbundets höstmötet antogs även en motion av Helsingfors svenska Marthaförening om vikten av att stödja kvinnors välmående för att förebygga depressioner och andra stressrelaterade sjukdomar. Därtill godkändes en motion, också den av Helsingforsmarthorna, om lumpinsamling och dess betydelse för en hållbar konsumtion, som i sin tur utgör en av grundpelarna för en hållbar livsstil.

I samband med centralstyrelsens konstituerande möte efter höstmötet valdes Andrea Hasselblatt från Helsingfors svenska Marthaförening till första viceordförande och Gun Forsén från Jakobstads Marthadistrikt till andra viceordförande för Marthaförbundet.

Mera information och frågor:
Frida Nylund
Tf. förbundsdirektör
Tfn 040 715 1579, e-post: frida.nylund@martha.fi

Pressmeddelande 17.11.2012

Se alla artiklar