Årsmöte, motion: Ett barn har två föräldrar

Som nuläget är belastar de arbetsgivarkostnader som uppstår när arbetstagare skaffar barn de kvinnodominerade branscherna. Det beror på att kvinnorna bär huvudansvaret för vården av små barn och tar ut största delen av familjeledigheterna. Tilläggskostnader för arbetsgivaren uppstår bland annat för att lön utbetalas under en del av moderskaps- och föräldraledigheten. Det är en fråga som avtalas i kollektivavtalen och det finns stora variationer mellan olika branscher gällande för hur lång tid lön utbetalas och om arbetstagaren har rätt till lön under moderskaps- och föräldraledigheten.

Barnfamiljernas vardag är en gemensam sak. Tyvärr tar papporna bara ut en bråkdel av familjeledigheterna. Det här leder helt konkret till att det kostar mera att anställa en ung kvinna. Det är svårt för unga kvinnor att få en fast anställning. Arbetsgivare utnyttjar snuttjobben för att undvika de kostnader som uppkommer om arbetstagarna blir gravida. Som snuttjobbare på deltid är det svårt att planera för familjens framtid som att t.ex. skaffa barn.

Utgångspunkten borde vara att alla arbetsgivare delar på de kostnader som uppstår på grund av föräldraledigheter. Det skulle också leda till en behövlig attitydförändring i och med att det skulle bli mera accepterat för unga pappor på mansdominerade arbetsplatser att utnyttja sin rätt till föräldraledigheterna. I riksdagen behandlas just nu en lagmotion i ärendet. Lagmotionen föreslår att kostnaderna delas jämnt mellan alla arbetsgivare och och att den nya modellen finansieras genom en förhöjning av arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift.

I vissa fall har flexibiliteten ökat, vilket är värt att uppmärksamma och i högre grad utnyttja. Till exempel har föräldrarna möjlighet att förkorta sin arbetstid utan lön, d.v.s. de har rätt att ta ut partiell vårdledighet, till slutet av barnets andra läsår i skolan. Föräldrarna kan vara lediga under samma kalenderperiod, men inte samtidigt, t.ex. olika tider av dagen eller veckan. Föräldrarna har rätt till partiell vårdpenning (70 euro per månad) om barnet är under 3 år eller deltar i första och andra läsårets undervisning. Båda föräldrarna har rätt till partiell vårdpenning för samma kalenderperiod, men inte samtidigt.

Fakta:
- När ett barn föds har föräldrarna rätt till moderskaps-, föräldra- och faderskapsledighet och för den tid dessa ledigheter varar rätt till moderskaps- föräldra- och faderskapspenning från Folkpensionsanstalten.
- Moderskapspenning utbetalas till mamman för 105 vardagar.
- Föräldrapenning utbetalas till endera föräldern i 158 vardagar då moderskapspenningperioden har löpt ut.
- Pappan kan ansöka om faderskapspenning för 18 vardagar som kan uppdelas i högst fyra separata perioder under moderskaps- och föräldrapenningperioden. Rätten till faderskapspenning förlängs med 1-12 dagar om föräldrapenning har utbetalats till pappan för åtminstone de 12 sista vardagarna av föräldrapenningperioden.
- Föräldradagpenningen bestäms enligt sökandens vid beskattningen fastställda arbetsinkomst. Om arbetsinkomster saknas betalas minst 11,45 euro per vardag i dagpenning.
Se alla artiklar