Årsmöte: Martha tar ställning i samhällsdebatten

Ett barn har två föräldrar

Finlands svenska Marthaförbund arbetar för att:

• alla arbetsgivare skall dela jämnt på de kostnader som uppstår i anslutning till arbetstagares graviditet och därmed också uppnå en attitydförändring på mansdominerade arbetsplatser
• uppmärksamma och lyfta fram de möjligheter för båda föräldrarna till flexibilitet och ett delat ansvar av vardagen som redan finns inom ramen för gällande lagstiftning, t.ex. i form av partiell vårdledighet

Barnet borde ha rätt till anhörigplacering

Finlands svenska Marthaförbund arbetar för att:

• man under det pågående beredningsarbetet för den nya barnskyddslagen klarlägger och definierar de allmänna kriterierna för barnets bästa i samband med placering vid omhändertagande
• man vid omhändertagande av ett minderårigt barn i första hand skall utreda om barnet har nära kontakt med någon av släktingarna och, såvida detta är fallet, möjligheterna att primärt placera barnet hos dem.

Sänkt moms på livsmedel

Finlands svenska Marthaförbund föreslår för landets regering att mervärdesskatten på livsmedel sänks från nuvarande 17 procent till allmän europeisk nivå, 6-10 procent. Mervärdeskattesänkningen skulle minska de årliga livsmedelskostnaderna med ungefär 85 euro per person. Som kompensation till underskottet kunde skatten på icke nyttiga och ohälsosamma livsmedel höjas. Skattesänkningen skulle gynna alla befolkningsgrupper likvärdigt och speciellt barnfamiljerna. Den skulle också gynna arbetslösa och pensionärer med låga inkomster.
Se alla artiklar