Andfåddhet hos kvinnor ? hjärtsjukdom eller dålig kondition?

En ovanlig orsak till andfåddhet (som ofta missförstås) är pulmonell hypertension som framför allt drabbar yngre kvinnor. Sjukdomen är mycket allvarlig varför tidig diagnostik är viktig för att kunna erbjuda rätt behandling.

Hjärt-kärlsjukdom är en vanlig sjukdom som drabbar både kvinnor och män och har rapporterats som primär dödsorsak hos 45% av kvinnor och hos 44% av män. Kunskapen om hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor är dock sämre studerad då kvinnor varit underrepresenterade i vetenskapliga studier och kliniska prövningar av hjärt-kärl läkemedel. Med dagens kunskap kan man ändå slå fast att de hittills kända riskfaktorerna för utveckling av hjärt-kärlsjukdom är lika för kvinnor och män och att symtomen vid t ex akut hjärtinfarkt är lika oavsett kön.

Vissa skillnader kan dock framhållas; rökning är en tyngre riskfaktor för kvinnor, förhöjda blodfetter i form av triglycerider är en betydande riskfaktor hos yngre kvinnor. När kvinnor insjuknar är de i allmänhet något äldre än männen och har oftare diabetes, hypertoni och hjärtsvikt. Kombinationen av kranskärlssjukdom, diabetes och hypertoni är för både kvinnor och män riskfaktorer för utveckling av hjärtsvikt och för kvinnor är hypertoni som enskild riskfaktor tyngre än för män.

Tidig diagnos av hjärtsjukdom kan försenas pga av att symtom misstolkas både av sjukvården och av kvinnan själv. En amerikansk studie har visar att kombinationen kvinna, icke vit hudfärg och andfåddhet som uppgivet symtom vid akutbesök medförde en stor andel missade diagnoser av hjärtinfarkt.

Nya behandlingsmetoder och tidig diagnostik har kunnat påverka dödligheten i hjärt-kärlsjukdom som minskar för både kvinnor och män men denna positiva utveckling har varit tydligare för män än för kvinnor. Orsaken till denna skillnad är inte känd men kvinnor utreds och behandlas delvis annorlunda än män och det finns könsbundna skillnader i prognosen. Vid behandling av hjärtsvikt är kvinnor ofta känsligare för biverkningar av vissa mediciner, t ex ACE-hämmare och digitalis medan behandling med betablockerare kan vara mer gynnsam för kvinnor än för män. Dock gäller att kvinnor ska behandlas enligt gällande europeiska riktlinjer men det behövs mer studier för att belysa möjliga könsskillnader i behandling av hjärtsjukdomar

Vad utmärker kvinnan vid hjärt-kärlsjukdom?
Kvinnor har lika ofta bröstsmärta som män vid akut hjärtinfarkt.
Kvinnor har oftare rygg- och käksmärta och mer allmänna symtom som illamående, andnöd, yrsel, trötthet mm.
Kvinnor väntar längre innan de söker akut hjälp – de tolkar sina symtom annorlunda.
Kvinnor får vänta längre innan de blir omhändertagna – sjukvården tolkar kvinnans symtom annorlunda.
Kvinnor insjuknar ca 10 år senare än män.
Kvinnor har högre risk än män att utveckla hjärtsvikt efter akut hjärtinfarkt.

Föreläsning vid kvinnoseminarium, Hanaholmen mars 2007
Inger Hagerman
Karolinska Institutet, Huddinge
sjukhus

Se alla artiklar