Mera info om kosmetiska produkter

Många forskare och forskningsrapporter redan länge signalerat en växande oro framförallt beträffande den totala kemiska cocktailen som utgör hälso- och miljörisker av olika slag, men som det ofta är svårt att påvisa konkreta orsakssamband för. Också små barn och unga personer exponeras för ett stort antal olika kosmetikprodukter dagligen. Marthaförbundet vill därför på ett allmänt plan framhålla vikten av att försiktighetsprincipen tillämpas och vi ser gärna att strängare regler om förbud tillämpades.

Ur konsumentens synvinkel är det viktigt att produkterna är säkra för hälsan också på lång sikt och med beaktande av att ett ämne ofta förekommer i många olika produkter i konsumentens vardag. Det är därför i konsumentens intresse att få information om samtliga ingredienser i en produkt, även om det för den enskilda produktens del skulle handla om ovidkommande små halter.

Marthaförbundet har på gång ett projekt ”Kvinnor och kemikalier”. Våra erfarenheter hittills är att konsumenter är väldigt omedvetna om riskerna med olika kosmetiska produkter, men också väldigt oroade och intresserade av vad kosmetik vanligtvis innehåller. De utgår också ifrån att kosmetiska produkter bör vara ofarliga för miljön och säkra för hälsan. Konsumenter ser det som en självklarhet att myndigheter och lagstiftning skyddar dem från skadliga kemikalier, vilket ju tyvärr många gånger inte är fallet.

Se specifika kommentarer närmare:

1. gällande förslagets konsekvenser
Vi ser gärna att kravet på industrin att ”aktivt rapportertera allvarliga biverkningar” ändras till ”aktivt rapportera biverkningar eller alla biverkningar”

2. Artikel 8 Produktinformation
På basen av den nya förlagstexten (t.ex. enligt punkt 2a) framkommer inte huruvida det i produktinformationen på förpackningen bör framkomma alla beståndsdelar/ingredienser som produkten innehåller, endast att det tydligt framgår att produktinformationen hänför sig till produkten. Vår kommentar till detta är, att alla beståndsdelar/ingredienser bör framkomma på förpackningen så att konsumenten på basen av innehållsförteckningen har möjlighet att fatta ett självständigt beslut om produkten.

Vi anser också att ”parfume” bör specificeras exempelvis till ”syntetisk mysk”, samt vilken syntetisk mysk det är fråga om. Det här behövs av konsumentsäkerhetsskäl. Det är i konsumentens intresse att erbjudas möjlighet till att bilda sig en självständig uppfattning om produktens egenskaper.

3. Artikel 16 produktspecifika påståenden
Vi anser att också material som ”endast i oundgängligen nödvändiga kvantiteter” används som lösningsmedel eller som bärare av parfym och aromatiska sammansättningar bör anges på förpackningen. På så sätt kan konsumenten ha möjlighet att fatta självständiga beslut om produkten och kunna bilda sig ens en grov uppfattning om hur många produkter innehållande små mängder av dylika ämnen som hon/han använder totalt.

Ur konsumentens synvinkel så är det avgörande att kunna bilda sig en uppfattning om exponering för den totala kemiska cocktailen av flera olika produkter. T.ex. så bör på förpackningen stå ifall produkten innehåller ftalater och vilken sorts ftalat Och i fråga om små produkter, av typen kulor med badskum, så skall samma information delges i omedelbar närhet av säljbehållaren.

4. Artikel 20, Information om ämnets koncentration
”Vid allvarliga tvivel om att ett ämne som ingår i kosmetiska produkter är säkert får den berörda myndigheten ….rikta en motiverad begäran ..om att få en förteckning över alla kosmetiska produkter denna är ansvarig för och som innehåller detta ämne” Vår kommentar här är att vi ser att ordet ”allvarligt tvivel” bör av konsumentsäkerhetsskäl ändras till ”befogat tvivel”

Helsingfors den 29 april 2008

Christel Raunio, verksamhetsledare
Camilla Sederholm, ekologisk rådgivare
Se alla artiklar