Organisationsutveckling

På denna sida hittar du information om organisationsutvecklingen för förbundet, distrikten, föreningarna och kretsarna.

Förbundet

Här kan du ladda ner förbundets nya stadgar:

Förbundets nya stadgar

Material från Marthaförbundets höstmöte 2020

Här kan du ladda ner Annika Janssons presentation:
Stadgeforslag centrala forandringar hostmote 2020

Här kan du ladda ner Jessica Åhmans presentation: 
Fragor och svar om fornyandet av Marthaforbundets stadgar

Modeller

Nedan finns modeller för hur man går till väga om ett distrikt eller en förening upplöses eller om ett distrikt blir en förening eller en förening flyttar ut från distriktet och in under Marthaförbundet. 

Steg för steg: Distrikt blir Marthaförening

Steg för steg: En förening flyttar ut från distriktet och in under Marthaförbundet

Steg för steg: Upplösning av ett distrikt

Steg för steg: Upplösning av en förening

Förening blir krets

Distrikten

OBS! Distrikten går in för ett årsmöte.

Här kan du ladda ner de nya modellstadgar för distrikt (godkända av PRS 20.4.2021):

Modellstadgar distrikt 2021

Frågor och svar om distriktens nya stadgar

§ 7 Medlemsavgifter

Vem betalar hedersmedlemmars förbundsavgift?

De hedersmedlemmar som utsetts på distriktsnivå befrias från distriktets medlemsavgift medan förbundsavgiften och föreningsavgiften består. De kvarvarande avgifterna betalas i första hand av hedersmedlemmen själv men distriktet kan förstås välja att betala de övriga avgifterna i hedersmedlemmens ställe om man så önskar.

Eftersom hedersmedlemmar kan utnämnas på alla organisationens nivåer är det viktigt att komma ihåg att det endast är avgiften på den utnämnande nivån som påverkas. Det är inte möjligt att på en nivå besluta om hur de andra nivåerna ska hantera sina avgifter för hedersmedlemmen.

§ 9 Distriktets skyldigheter gentemot förbundet

Har distriktet skyldighet att se till att föreningarna har koll på sitt medlemsregister?

I första hand är det på föreningarnas eget ansvar men också distriktet har ansvar för att stöda och hjälpa till för att all information ska hållas uppdaterad.

§ 18 Distriktsstyrelsen

Hur länge får ersättarna sitta i distriktsstyrelsen?

För detta finns inga begränsningar inskrivna.

Övriga frågor:

Medlem i distriktet, vem avses då?

Marthadistrikten kan endast ha registrerade, lokala marthaföreningar som medlemmar.

Medlemsföreningars personmedlemmar, vem avses där?

Distriktet har marthaföreningar som medlemmar och deras medlemmar är i sin tur de enskilda medlemmarna (personmedlemmarna).

Föreningar

Här kan du ladda de nya modellstadgarna för föreningar (godkända av PRS 20.4.2021):

Modellstadgar förening som tillhör distrikt 2021

och

Modellstadgar förening som tillhör förbundet 2021


Frågor och svar om föreningarnas nya stadgar

§3 Verksamhetsformer

Vad krävs av styrelsen om kretsen ska fungera ”enligt de regler och instruktioner som fastslås av styrelsen”?

Ifall styrelsen har skilda regler/önskemål eller motsvarande på kretsens verksamhet så ger detta ramarna för kretsarnas verksamhet. Minimi är att kretsen håller kontakt med föreningen så att denna vet vad som är på gång, och årligen delger föreningen om vad kretsens verksamhet har bestått av. Detta kan göras med franska streck, per mejl eller dylikt.

Förväntas föreningens styrelse göra upp skilda förhållningsregler och instruktioner för sina kretsars verksamhet?

Vi arbetar på en kretshandbok där det finns gemensamma förhållningsregler som gäller alla kretsar. Då behöver föreningarna och kretsarna inte fundera var för sig vad som gäller.

Hur ska kretsen organisera sin verksamhet utan en egen styrelse?

Varje krets behöver ha en ansvarsperson som finns uppgiven i medlemsregistret. Den personen tar emot t.ex. epost från förbundet, antecknar när kretsen träffats och lite vad man gjort samt har regelbunden kontakt med moderföreningen.

En poäng med kretsens organisation är att den är betydligt enklare än föreningens och fokuserar i större utsträckning på den egna verksamheten medan förtroendeposterna hålls inom föreningen.

Vill kretsen i övrigt organisera sig enligt föreningsstruktur så är det förstås möjligt men krävs inte på något vis. Då är det förstås också möjligt att bilda en ny förening ifall styrelsearbetet och den mer byråkratiska delen av verksamheten känns relevant och lockande. De flesta föreningar välkomnar också förstärkning i styrelsen ifall man vill delta där.

Kan inte föreningarna och kretsarna själva bestämma hur de vill ordna ekonomin och verksamheten sinsemellan?

I nuläget fungerar kretsar väldigt olika och det finns en uppsjö olika arrangemang, krav, förväntningar, missförstånd och gamla kvarlevor som inte längre gäller. Det är en fördel för alla och en skyldighet för förbundet att vi ger enhetligare direktiv och uppdaterade ramar för verksamheten så att lagar och direktiv efterföljs.

Nu kan till exempel inte konton längre hållas inom kretsarna eftersom bankreglerna har ändrats och tidigare förfaranden nu granskas och ändras.

Kan en krets själv välja under vilken föreningen den vill lyda?

Ja, förutsatt att föreningen tar emot kretsen.

Vem ska man begära tillstånd av för att ordna lotterier eller insamlingar?

Tillstånd begärs av respektive myndigheter, i föreningens namn. Dock kan kretsen sköta det praktiska så långt det går.

Måste vi ha kretsar inom organisationen?

Det är inget måste men i nuvarande stadgar ingår de som en verksamhetsform inom föreningarna.

I kretsen och föreningens styrelse tänker man kanske att verksamheten inom en krets i framtiden ska styras eller instrueras mer från föreningens sida, att det måste finnas skilda regler för en krets verksamhet...?

Det är skäl för varje förening att fundera på om man vill ha kretsar under sig eller inte, för alla är det inte en fungerande verksamhetsform. Eftersom kretsens medlemmar ingår som medlemmar i föreningen så kan det finnas förväntningar på hur kretsarna ska fungera. Om sådana finns ska de finnas tydligt nedskrivna så att alla vet vad som gäller och förväntas.

Vår förening har uthyrningsverksamhet, borde det finnas skilt nämnt i stadgarna?

Uthyrningsverksamhet går under benämningen “annan motsvarande verksamhet” i stadgarna och behöver därför inte nämnas skilt.

Vad betyder meningen ”Föreningen kan också främja sitt syfte i mindre skala genom annan motsvarande verksamhet”?

Den öppnar upp för annan verksamhet inom föreningarna som inte räknas upp i de andra punkterna i paragrafen. Tidigare nämndes uthyrningsverksamhet som ett exempel men det torde finnas flera andra som platsar bra inom ramen för Martha men inte behöver nämnas skilt.

§ 5 Medlemmar

Varför finns familjemedlemmar med i stadgarna om det ändå inte antas nya sådana?

En medlemskategori kan inte avslutas så länge det finns medlemmar i den, därför måste den än så länge nämnas i stadgarna.

Varför antas inte nya familjemedlemmar?

Många medlemskategorier genererar betydligt mera arbete än nytta för helheten. Just denna kategori tjänar inte längre sitt syfte i samma utsträckning som förut och därför väljer man att på lång sikt avsluta den.

Hur betalar en dubbelmedlem sin medlemsavgift?

Dubbelmedlem, som är medlem i två olika föreningar, betalar endast en förbundsavgift (och distriktsavgift) men vanlig föreningsmedlemsavgift till båda de föreningar hen är medlem i.

Kommer Ungmartha inte längre att finnas kvar eller blir den som en vanlig förening bland alla andra?

Ungmartha har egna stadgar som de utgår från, egen verksamhetsledare och styrelse. Att de inte längre kommer att vara ett distrikt ändrar inte i övrigt på deras verksamhet.

§6 Antagning av medlemmar samt utträde och uteslutning ur föreningen

Förutsätter utträde ur föreningen verkligen skriftlig anmälan?

Ja, utträde förutsätter alltid skriftlig anmälan men den behöver inte göras till pappers utan t.ex. epost går bra. Kravet på skriftlig anmälan är en trygghet för både medlemmen och föreningen så att anmälan når fram och registreras.

Att underlåta att betala sin medlemsavgift fungerar inte som avslutande av ett medlemskap, det behöver alltid anmälas skilt.

Anmälan om utträde ur förening meddelas ibland direkt till förbundet men då uppmanas medlemmen antingen att meddela om saken till sin förening eller så meddelar förbundet föreningen direkt, informationen stannar inte på förbundet.

Varför kan en föreningsmedlem uteslutas om hen också är direktmedlem i förbundet?

En medlem ska vara antingen medlem i en förening eller direkt medlem i förbundet, det går inte att vara både och.

§7 Uppbäring av medlemsavgifter

Vad betyder anslutningsavgifter samt extra medlemsavgifter?

De betyder att föreningen ges möjlighet att vid behov uppbära extra avgifter av sina medlemmar. Det kan vara frågan om en krissituation då föreningen för sin ekonomiska överlevnad är tvungen att få in mera pengar av sina medlemmar. Möjligheten ska användas med eftertanke, annars föreligger stor risk att medlemmarna istället utträder ur föreningen och inkomsterna ändå uteblir.

Vår förening har för vana att betala sina seniormedlemmars medlemsavgift, hur kommer detta att fungera i framtiden?

Genom att kontakta Marika Danielsson på förbundet går det att ha specialarrangemang kring faktureringen.

Kommer förbundet också framöver att sköta om faktureringen?

Ja, om inte annat överenskommits.

Är inte hedersmedlemmar befriade från medlemsavgift?

Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift på den nivå där hedersmedlemskapet beviljats; i föreningen är de befriade från föreningsavgift men betalar ändå (distriktsavgift) och förbundsavgift. Vissa föreningar väljer att stå för hedersmedlemmarnas övriga medlemsavgifter så att de personligen helt befrias från avgifter.

§8 Årsavgifter samt inlämning och uppdatering av uppgifter och modellstadgar

Vem upprätthåller en tidsenlig medlemsförteckning?

Varje förening har ansvar för att dess medlemsförteckning kontinuerligt uppdateras. Förbundet upprätthåller själva registret men i varje förening finns en skilt utnämn registeransvarig person som sköter det praktiska. Vid behov hjälper och stöder förbundet (och distriktet).

Hur är det tänkt att modellen för årsberättelser ska komma att se ut?

På sikt kommer vi att förnya modellen för årsberättelser men ännu finns ingen konkret tidtabell eller utkast.

§9 Föreningens möten och kallelse till föreningens möten

Ska årsmötet verkligen hållas först i december?

December väckte många starka reaktioner och februari (nuvarande) uppgavs på flera håll vara ett utmärkt alternativ. Det är upp till Centralstyrelsen att fatta beslut om vad som blir bäst. Det ursprungliga förslaget skulle ha gett föreningar möjlighet att hålla sina årsmöten under hela året, senast inom december.

Distansdeltagande funkar inte för alla.

Distansdeltagande nämns som en möjlighet och behöver finnas nämnt i stadgarna för att vara ett legalt alternativ. Föreningen är själv ansvarig för att ordna den typ av möten som man anser passa medlemskåren bäst.

Går det inte att använda föreningens WhatsApp-grupp för att kalla till möten?

Formuleringen är nu ändrad så att det också är möjligt att skicka ut möteskallelsen via olika elektroniska plattformar. Huvudsaken är att kallelsen verkligen når samtliga medlemmar.

§ 10 Ordinarie möten

Fråntas hedersmedlemmen sin röst på möten om hen samtidigt är aktiv Marthamedlem?

Nej, medlemmens röst är alltid garanterad. Hedersmedlemmar som inte har ett aktivt medlemskap har heller ingen rösträtt på föreningens möten.

§ 13 Styrelsens sammansättning och verksamhetsperiod

Ska inte antalet styrelsemedlemmar vara fast?

Varje förening kan själv bestämma antal styrelsemedlemmar.

Varför ska mandatperioden för styrelsemedlemmar vara 10 år?

Det är önskvärt att personer inom styrelsen med jämna mellanrum byts för att hålla styrelsen och föreningen aktiv och öppen. 10 år är en lång tid för ett styrelseuppdrag.

Finns det någon tanke bakom just 10 år?

8 år var det första förslaget med motiveringen att det är skäl att låta ansvaret rotera för att också den vägen kunna förnya och utveckla föreningens verksamhet. Efter många kommentarer på den punkten föreslås en kompromiss på 10 år. Antalet år kan justeras av CS enligt vad som anses lämpligast.

Gäller mandatperioden på 10 år inte ersättare?

Nej, ersättare kan sitta så kort eller länge som de får förtroende för.

Blir det inte krystat att cirkulera styrelsemedlemmar bara för att följa stadgarna, om det ändå är samma personer i styrelsen hela tiden?

På vissa håll kan det säkert kännas så men eftersom redan 10 år är en ganska lång tid så uppmuntrar vi samtliga föreningar till att få en rotation bland styrelseposterna så att styrelsen också får in nya synpunkter och tankar med jämna mellanrum.

Nollas åren vid stadgeförändringen?

Ja, det kan man göra om man så önskar.

Kan inte sekreterare och kassör väljas utanför styrelsen?

Ja, i det nyaste förslaget ska det vara möjligt.

§ 14 Sammanträden, beslut och val inom styrelsen

Protokolljusteringen, måste den bestämmas så noggrant?

Nej, omnämnandet av protokolljusteringens intervall har tagits bort. Föreningarna gör så som de själva anser att det fungerar bäst.

§ 16 Rätt att teckna föreningens namn

Hur lösa gemensam underskrift två tillsammans vid digital underskrift?

Paragrafen har nu breddats så att föreningen har större möjligheter att skräddarsy namnteckningsmöjligheterna och också beakta möjligheten till digitala underskrifter.

§ 17 Räkenskap och revision

Hur ska man tänka i relation till årsmötet då månaderna skrivits ut?

Månaderna har nu ersatts med “tid på förhand” för att också stämma överens med årsmötet.

§ 18 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Hur ska föreningens tillgångar överlämnas vid en upplösning av föreningen?

Här har möjligheterna breddats för att bättre passa föreningarnas behov och då också undvika ändringar i modellstadgarna för den sakens skull.

Undvik gärna riktigt specifika villkor här, världen förändras och t.ex. en specifik annan förening kanske inte längre finns kvar den dagen den egna föreningen eventuellt upplöses.

Övrigt:

Kan en förening avsluta sitt medlemskap i ett distrikt och istället anhålla om medlemskap direkt i förbundet nu genast?

Föreningarna behöver vänta tills det egna distriktets upplösningsprocess är klar så att det finns befintliga medlemmar i distriktet som fattar beslut. Då distriktet är upplöst är det föreningarnas tur att skrida till verket.

Om distriktet kommer att kvarstå men en förening ändå önskar avsluta sitt medlemskap och bli medlem direkt under förbundet så är det helt möjligt.

Hur ser arbetet inom de olika distrikten, föreningarna och kretsarna ut?

Arbetet skiljer sig åt i mycket beroende på ekonomi, storlek, medelålder och tillgång till eldsjälar. Vissa har en dignande verksamhet som riktar sig till flera olika målgrupper, vissa träffas endast digitalt och enligt lust/behov medan andra följer en mer traditionell föreningsrytm med regelbundna möten och en del verksamhet utöver det. Det allra mesta sker på idéell basis på dessa tre nivåer.