Vad kan vi ge?

Ett nytt år har börjat. Vad kommer år 2008 att innebära för Marthaförbundet och hur ser det samhälle ut där ett snart 110-årigt förbund ska verka? Och i dagens enorma utbud och valmöjligheter, vad kan ett förbund, som arbetar för att kvinnor, hem och familjer ska ha en möjlighet att uppnå balans i vardagen, erbjuda? Speciellt i dag, i ett samhälle med en relativt hög välfärd som inte kommer alla till godo och där utmaningarna är många. Där synen på livet som helhet och arbetet förändras.

Medan arbetet har haft och har stor betydelse för de större åldersklasserna, uppskattas i dag valfriheten mycket högre av ungdomarna. Samtidigt kräver arbetslivet allt mera av arbetstagaren. Farten ökar i takt med att vi också vill njuta av livet och vi som konsumenter har fler valmöjligheter än någonsin tidigare.

Undersökningar visar att 80 procent av befolkningen upplever att familjen är viktig. Samtidigt känner över 40 procent att de försummar sin familj, främst på grund av arbetet. Och barnen upplever att föräldrarna har bråttom och inte har tillräckligt med tid för dem. Vi lever i ett samhälle med 600 000 barnfamiljer där skilsmässorna har ökat så att vart sjätte barn lever i ett hem med endera föräldern och vart tionde barn i en styvfamilj. Vi lever i ett samhälle där kvinnorna innehar mindre än en fjärdedel av chefsposterna och där de flesta har så kallade snuttjobb och får 80 procent av mannens lön. Där pensionsåldern höjs, medan 55-åringar redan anses för gamla för nya jobb. Och där efterfrågan på mera ekologiska och ekonomiska lösningar ökar och vardagskunskaper minskar.

Marthaförbundets verksamhet år 2008 kommer att genom kunskap, nätverk och en tro på kvinnan starkt profilera sig på frågor som berör kvinnans olika livssituationer. Detta ställer krav på oss i debatter och ställningstaganden och på den information vi ger samhället. Dels breddar vi vår verksamhet, dels inför vi nya verksamhetsformer. Nya kundgrupper involveras inom kurs- och rådgivningsverksamheten och nya samarbetsformer utformas med andra organisationer, bland andra Finlands flyktinghjälp och omsorgs- och mentalvårdssektorn.

Närings-, hushålls- och ekonomifrågor är aktuella. Vi genomför också projekt med speciell fokusering på frågor om skilsmässa, hur barn till frånskilda föräldrar bemöts och vilka ekonomiska och juridiska problem kvinnan ställs inför vid skilsmässa. Under året fortsätter projektet Kvinnor och karriär genom vilket Marthaförbundet lyfter upp frågor om kvinnan i arbetslivet, balansgången mellan arbete och privatliv och fortsätter att skapa ett alltäckande mentornätverk och inspirera kvinnor att stödja andra kvinnor. Samtidigt visar vi hur kemikalier påverkar speciellt kvinnan i hennes vardagsmiljö och lyfter upp olika ekologiska frågor på agendan.

Och framför allt finns vi där – i byn, i stadens brus, i arbetslivet, på fritiden, på kobben och ön – med en verksamhet som är nära och tillgänglig. Ett inspirerande nätverk av kvinnokraft och kunskap – nu redan i snart 110 år!


Christel Raunio
verksamhetsledare

Se alla artiklar