Vad får vi för vår medlemsavgift?

Och kostnadsmedvetenhet är något som vi inom Marthaförbundet noga eftersträvar. I budgeten för år 2004 gick vi medvetet in för att verksamheten inte får visa underskott eller äta på kapitalet – en medvetenhet som medförde en omstrukturering i verksamheten. En omstrukturering som ska komma våra medlemmar till godo.

Marthaförbundet höjde sin medlemsavgift för år 2004. Tidigare betalade medlemmarna 6 euro om året till förbundet, nu är den nya avgiften 8 euro. Men lägger man på det den avgift som Marthadistriktet ska ha samt föreningens egen avgift, stiger summan för årsavgiften till ca 10–25 euro, beroende på förening. Då är frågan: Om distriktet klarar sig på 1–2 euro/medlem – hur kan centralförbundet behöva så mycket mer?

År 2003 uppgick medlemsavgifterna till förbundet till den sammanlagda summan av 63 000 euro, vilket utgjorde 7 procent av alla intäkter. Detta betyder att 93 procent av intäkterna kom från andra källor, dvs. statsandelar från undervisningsministeriet (< 20 procent), stipendier och understöd (ca 30 procent) och ränteintäkter (ca 35 procent)

Kostnaderna för Marthaförbundets verksamhet år 2003 uppgick till ca 670 000 euro. Av denna summa utgjorde ungefär hälften sådana kostnader som direkt hänförde sig till medlemsverksamheten i någon form, medan den andra hälften gick till förbundets externa verksamhet, som t.ex. hushålls-, ekologisk och ekonomisk rådgivning och kursverksamhet. Som exempel på förbundets medlemsverksamhet kan nämnas all information till föreningarna (bl.a. medlemscirkulär), årsmöte, styrelsearbetet, en stor del av utbildningschefens arbete (projekt och kursverksamhet), medlemsregister, regional verksamhet, årsberättelse, utbetalning av luciamedel, startbidrag för nya kretsar osv. Därtill har våra medlemmar möjlighet att få olika förmåner genom att uppvisa sitt medlemskort samt förmånen att få vara en del av ett förbund som arbetar för människonära och vardagsförankrade värderingar; praktisk hushållskunskap, familjen i fokus, kvinnonätverk, ekonomiskt och ekologiskt tänkande, internationellt samarbete med betoning på kvinna och familj osv.

Att vara martha är att bry sig – och det vet ni alla som redan är marthor. Ni om någon bryr er, det märks på all den fantastiska aktivitet som sker inom föreningarna och distrikten. Och om vi – alla marthor – kan arbeta för livskvalitet och visionen om att alla hem och familjer ska ha kunskap och övriga resurser att främja balans i vardagen och en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social, genom en medlemsavgift som kostar endast 2,2 cent per dag, så är det säkert något som kan ses som en skälig utgift. Det är ju trots allt marthorna som är kvinnorna i tiden och vågar och kan konsumera vettigt!

Christel Raunio
verksamhetsledare

Se alla artiklar