Marthaförbundet är ett grönt kontor

Miljösystemet Green Office är en miljötjänst avsedd för kontor. Green Office-märket beviljas av Världsnaturfonden WWF och tanken är att arbetsplatser med dess hjälp kan minska sin miljöbelastning, uppnå ekonomiska besparingar och bromsa klimatförändringen.

Inom ramen för Green Office kommer Marthaförbundet att gå in för att minska miljöbelastningen och bruket av miljöskadliga material samt informera om och uppmuntra till utvecklande av miljömässigt hållbara arbetsmetoder. Förbundet förbinder sig enligt miljösystemet Green Office att:

• minska pappersförbrukningen med 10 procent under åren 2011–2012,
• minska elförbrukningen med 5 procent under perioden 2011–2012,
• dra ner på antalet arbetsresor och i stället gå in för till exempel telefonkonferenser och distansmöten på Skype,
• utbilda personalen i miljöfrågor.

Tillstånd att använda Green Office-märket beviljas de kontor vars miljösystem uppfyller WWF:s kriterier för användningen av märket. Varje kontor fastställer sina årliga målsättningar och följer upp dem samt rapporterar till WWF. Det praktiska arbetet utförs av en Green Office-ansvarig person samt ett Green Office-team. WWF kontrollerar regelbundet de enskilda kontorens Green Office-system.

Se alla artiklar