En milstolpe har nåtts

Inom den arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet hade tillsatt för att utreda frågan ville man också se en mera jämlik fördelning av kostnaderna under moderskaps- och föräldraledigheten, samtidigt som man talade för en förhöjning av dagpenningen – för att kunna locka männen att i högre grad ta ut föräldraledighet. Den stora frågan i förslaget var dock vem som ska stå för de merkostnader som ett nytt system skulle medföra. Och när arbetsgruppen gav sitt första utlåtande till social- och hälsovårdsministern, inlämnades samtidigt fyra avvikande åsikter från arbetsgruppen. Därefter fortsatte kommittén sitt arbete – inofficiellt och utan egentlig tidtabell.

Det var i detta skede som Marthaförbundets ordförande och verksamhetsledare träffade statssekreterare Leila Kostiainen på social- och hälsovårdsministeriet, för att diskutera ärendet. Vad som då kunde konstateras var att, även om alla var ense om målsättningen för arbetet, det var frågan om vem som skulle betala kalaset som man inte kunde enas om – då. Under vårt möte med statssekreteraren kom det fram att det är komplicerat att hitta en lösning på problemet, som sist och slutligen är en könsfråga. För det är klart att man cyniskt kan fråga varför en mansdominerad bransch skulle betala för att en kvinna är ledig och sköter om ett nyfött barn? Men barnfamiljernas vardag är en gemensam angelägenhet.

I dag kan vi till vår stora glädje konstatera att vi har uppnått det som vi ville med vår motion – åtminstone har vi nu en möjlighet att kunna förbättra den situation vi ville råda bot på. Arbetsgruppen inlämnade fredagen den 17 mars sitt eniga förslag till social- och hälsovårdsministern. Man föreslår att föräldrapenningen för fadern höjs till 80 procent av lönen, och att ersättningen till arbetsgivarna höjs till 90 procent inom de branscher där modern lyfter full lön under moderskapsledigheten. Detta borde sporra arbetsgivarna att våga anställa också unga kvinnor. Kostnaderna för det nya systemet finansieras av såväl löntagare som arbetsgivare. Och eftersom arbetsmarknadsorganisationerna har godkänt modellen, torde det inte längre finnas några som helst hinder för att reformen ska gå vidare. Redan vid årsskiftet borde det vara verklighet.

Vi välkomnar förslaget, som för en gångs skull gör barnfamiljerna till de verkliga vinnarna. Delaktighet i familjevardagen kombinerat med ett stöd för unga kvinnor, vilka nu förhoppningsvis ges bättre förutsättningar till fast anställning och därmed uppmuntras till att våga skaffa familj, är något som hela det finländska samhället har glädje av. En milstolpe i arbetet för familjens bästa är nådd, nu gäller det att ta sig vidare till följande. Kanske den är att jobba för de 20 procent av alla kvinnor som är föräldralediga och som inte får inkomstrelaterad dagpenning? Nästa milstolpe skulle vara att få till stånd en förhöjning av miniminivån för föräldrapenningen, så att den skulle ligga på samma nivå som grunddagpenningen för arbetslösa.

En milstolpe är nådd – men nästa väntar. Arbetet tar inte slut.

Christel Raunio
verksamhetsledare

Källa: Tidskriften 02/06

Se alla artiklar