Valberedningen i fokus

Valberedningen i fokus

Valberedningen har som uppgift att ta fram förslag på lämpliga kandidater till de val som ska förrättas på årsmötet. Nu efterlyser valberedningen kandidater till centralstyrelsen.


Har du frågor om nomineringen? Vänligen kontakta Maria Nyman på e-postadressen maria.c.nyman@abo.fi. Maria är ordförande för valberedningsgruppen.

Så här arbetar valberedningen:

  1. Valberedningen består av tre-fem personer, vilka väljs på årsmötet. Den regionala spridningen av valberedningens sammansättning ska garanteras.
  2. Målet med valberedningen är att för årsmötet föreslå kandidater till ordförande och styrelseledamöter som representerar medlemskårens regionala spridning. Valberedningen har även som uppgift att föreslå revisor/verksamhetsgranskare och ett nytt valberedningsutskott.
  3. Valberedningens ledamöter skall inte kandidera till centralstyrelsen det år de ingår i valberedningen. De bör ha god kännedom om eller erfarenhet av arbetet i centralstyrelsen.
  4. Valberedningens arbete skall påbörjas i god tid innan nästa årsmöte. Valberedningen utser inom sig en ordförande och kan vid behov kalla en utomstående sekreterare

Arbetet i praktiken:

Undersök och fastställ utgångsläget i centralstyrelsen: Valberedningen tillfrågar de som är i tur att avgå om de önskar fortsätta. Valberedningen för en konstruktiv dialog med både föreningar och kvarvarande distrikt.

Klargör vilka poster och funktioner som blir vakanta och kartlägg vilka egenskaper och kompetenser som krävs för att sitta i förbundets styrelse.

Inhämta förslag på lämpliga kandidater från medlemsföreningarna. Valberedningen kan göra ett utskick till föreningsstyrelserna och kvarvarande distrikt i god tid innan årsmötet. Valberedningen kan även ta fram egna kandidater. Ett formulär för nomineringar finns på Marthaförbundets hemsida och tidtabellen för nomineringar anges tydligt, med deadline några veckor innan årsmötet. Därefter sammanställer valberedningen sitt förslag som ingår i årsmötets handlingar. Fler kandidater kan utses än antal platser i styrelsen.

Kolla kandidater: Gör en lista på föreslagna kandidater. Kontrollera att alla är villiga att kandidera.

Sammanställ förslaget. Välj ut de mest lämpliga, baserat på erfarenhet. Då valberedningsutskottet gör sitt förslag beaktas tidigare styrelsearbete och önskemål och förslag från sittande styrelse inför kommande val, exempelvis gällande specialkompetenser som behövs för planerad verksamhet och utveckling.

Valberedningens förslag skickas ut i samband med årsmöteskallelsen. Medlemmarna bör ges tid att fundera över förslagen och eventuellt kunna förbereda egna att lägga fram på årsmötet.

Framför och motivera förslaget på årsmötet.

Se alla artiklar