Vad räknas som farligt avfall?

SVAR: Problemavfall och farligt avfall är samma sak. Termen farligt avfall berättar bättre vad det är frågan om, och den motsvarar också den internationella terminologin.

Du har alldeles rätt i att batterier räknas till farligt avfall. Batterier hör faktiskt till det avfall man först började samla in separat från övrigt avfall på grund av dess miljöskadliga metaller. Speciellt bly och andra tungmetaller är skadliga, eftersom de sugs upp av jordmånen och den vägen förs vidare ut i ekosystemet.

Att returnera batterier är enkelt, då man avgiftsfritt kan lämna in dem i den affär där man köpt dem. Också avfallsservicebolagen förser kommuninvånarna med lämpliga insamlingskärl. Av de returnerade batterierna tas de skadliga ämnena om hand och metallerna återvinns och blir nya batterier.

Farligt avfall innehåller ämnen som redan i små mängder kan vara skadliga eller farliga för människor och miljö. Hit hör bland annat:

 • Energisparlampor och lysrör
 • Målarfärgs-, lim- och lackrester som inte är uttorkade samt redskap och tillbehör. Även nagellack hör hit.
 • Lösningsmedel såsom terpentin, thinner, aceton och industribensin
 • Basiska tvätt- och rengöringsmedel
 • Spillolja och oljefilter
 • Ackumulatorer och ackumulatorvätskor
 • Bekämpningsmedel och växtskyddsmedel
 • Svavel- och saltsyra, organiska syror såsom till exempel myrsyra
 • Tryckimpregnerat trä
 • Nyårslyckor
 • Aerosolförpackningar med innehåll

Också mediciner är farligt avfall, och de lämnas in (helst i originalförpackning eller i en genomskinlig plastpåse) till apoteket. Det samma gäller febertermometrar som innehåller kvicksilver.

Farligt avfall får under inga omständigheter slängas med det vanliga avfallet, hällas ut i avloppet eller brännas. Det ska föras till de insamlingspunkter som kommunen/staden har anvisat. Om du är osäker på var din närmaste insamlingspunkt ligger, kan du gå in på www.kierratys.info, som är en nationell informationssida om var olika typer av avfall kan lämnas in.

P.S. Också många elektroniska apparater innehåller farliga ämnen, för därför apparaterna till en insamling för elektronikavfall.

Teresa Turtonen, sakkunnig i miljöfrågor

Se alla artiklar