Uttalande om beredskap och beredskapsutbildning

Uttalande om beredskap och beredskapsutbildning

Finlands svenska Marthaförbund godkände på sitt årsmöte på lördagen ett uttalande om beredskap och beredskapsutbildning. Förbundet framhåller betydelsen av 72 timmars beredskap i ett instabilt världsläge.

Det instabila världsläget skapar oro och otrygghet. Kriget i Ukraina berör oss på många sätt och vid en kris reagerar vi alla olika. För att känna sig trygg i krissituationer, till exempel vid ett större elavbrott eller en översvämning, gäller det att vara beredd och veta hur man ska agera.

Marthaförbundet hör till Försörjningsberedskapscentralens Kova-kommitté, det vill säga organisationskommittén för egen beredskap i hushållen. Vårt uppdrag är att utbilda våra medlemmar och allmänheten i 72 timmars beredskap så att man klarar sig på egen hand i tre dygn utan myndighetshjälp.

Vid kriser ökar människors vilja att hjälpa sina medmänniskor, vilket vi har kunnat bevittna under de senaste åren. För att kunna hjälpa andra bör man först se till att man har det egna hemförrådet uppdaterat, kontanter i plånboken, extra vatten i förvar, ämbar med lock, en batteridriven radio, viktiga telefonnummer uppskrivna med mera. Listan kan göras längre, men det är viktigt att allmänheten tar till sig konceptet 72 timmars beredskap och agerar utifrån det.

Marthaförbundet uppmanar alla att delta i kurser om beredskap eller skaffa sig informationen på egen hand. Vi ser det som en medborgerlig plikt att ta ansvar för och se till att man känner till grunderna för rekommendationen om 72 timmars beredskap. Detta för att kunna ta hand om sig själv i tre dygn, men också för att kunna hjälpa andra i utmanande situationer.

Nykarleby den 23 april 2022

Finlands svenska Marthaförbund rf

Se alla artiklar