Uttalande: Nedskärningar i stödet till social- och hälsovårdsorganisationer oroar

Uttalande: Nedskärningar i stödet till social- och hälsovårdsorganisationer oroar

Finlands svenska Marthaförbund är djupt oroat över de nya nedskärningarna som hotar att drabba statsunderstöden till social- och hälsovårdsorganisationerna i Finland. Nyheten om en nedskärning på 100 miljoner euro, planerad redan till år 2025, är oroväckande och oacceptabel.

Regeringens hastiga och drastiska nedskärningar i stödet till de finländska social- och hälsovårdsorganisationerna hotar att förstöra det ovärderliga stöd och den hjälp som dessa organisationer erbjuder.

Vi vill understryka att en minskning av finansieringen inte innebär en besparing, utan snarare en ödeläggelse av ett välfungerande system som utgör grunden i den nordiska välfärdsmodellen och ger viktiga fördelar för samhället inom välfärds- och hälsoområdet.

Erfarenheter från tidigare kriser har entydigt visat på betydelsen av organisationernas verksamhet och det mervärde de tillför. Vi uppmanar nu beslutsfattare att lyssna på våra farhågor och noggrant överväga konsekvenserna av de planerade nedskärningarna i finansieringen till social- och hälsovårdsorganisationerna.

Det är dags att ta ställning för det rätta och stödja dessa organisationer som spelar en avgörande roll för välmåendet hos och inkluderingen av de mest utsatta i samhället. Vi riktar specifikt vår vädjan till regeringspartierna att ta detta på allvar och agera för att förhindra dessa nedskärningar som hotar att undergräva vårt sociala och hälsofrämjande välfärdssystem.

Helsingfors den 15 april 2024

Mia Hafrén, förbundsordförande

Camilla Komonen, verksamhetsledare

Se alla artiklar