Uttalande: Mera jämställdhet på arbetsmarknaden

Uttalande: Mera jämställdhet på arbetsmarknaden

Finlands svenska Marthaförbund vill på Kvinnodagen lyfta upp diskussionen om diskrimineringen som sker på arbetsmarknaden. Enligt jämställdhetslagen är all sort av diskriminering som sker på grund av graviditet eller uttag av familjeledigheter förbjuden i lagstiftningen. Ändå framgår det ur Jämställdhetsombudsmannens senaste årsberättelse från 2016 att en av de vanligaste orsakerna till att Jämställdhetsombudsmannen kontaktas är upplevd diskriminering före, under eller efter utnyttjad familjeledighet.

År 2017 meddelade 46 procent av fackförbunden att de veckovis blir kontaktade av personer som upplevt diskriminering på grund av graviditet. Statistiken innefattar inte de personer som inte vågat be om hjälp i rädsla för att bli stämplande som besvärliga personer på arbetsmarknaden. Det förekommer diskriminering på arbetsmarknaden och vi kan inte blunda för det.

Kvinnor har fortfarande oftare tidsbundna arbetsavtal än män. Det är inte ovanligt att arbetsavtalen inte förlängs då arbetsgivaren fått vetskap om en graviditet, trots att det tidigare muntligt diskuterats om möjligheter till fortsättning.

Det är fortfarande 90,5 procent av föräldraledighetsdagarna som hålls av kvinnor. Av de som lyfter hemvårdsstöd är 93 procent kvinnor (källa: FPA). Kvinnor kan även uppleva diskriminering i form av stagnerande karriär- och löneutveckling. Möjligheterna till att utvecklas som arbetstagare ska inte hänga på huruvida en person planerar att bilda familj eller inte.

Den rådande situationen är utmanande också för företagare. I och med att föräldraledigheternas fördelning mellan föräldrarna är ojämn, tillfaller kostnaderna för familjeledigheterna oftare kvinnans arbetsgivare. En av förutsättningarna för att jämställdhet på arbetsmarknaden kan uppnås, är att kostnaderna för familjeledigheterna fördelas mellan föräldrarnas arbetsgivare.

Vi kräver nolltolerans för diskriminering på grund av graviditet eller utnyttjande av familjeledighet och att beslutsfattare ska arbeta aktivt för att situationen på arbetsmarknaden ska bli mera jämlik.

Helsingfors den 8.3.2018, Finlands svenska Marthaförbund r.f.

Andrea Hasselblatt, ordförande
Annika Jansson, verksamhetsledare
Mia-Maja Wägar, ekonomirådgivare

Se alla artiklar