Uttalande: En lyckad integration bygger på ett välkomnande attitydklimat

Uttalande: En lyckad integration bygger på ett välkomnande attitydklimat

Vid Marthaförbundets vårmöte i Helsingfors 23.4.2016 antogs följande uttalande:

I takt med att Finland blir allt mera mångkulturellt krävs större och fler satsningar på integration av invandrare i samhället. I dag, när många människor på grund av krig eller konflikter tvingas fly och lämna sitt hemland, är det finländska samhället pressat att hitta varaktiga lösningar för en fungerande lokal integration av flyktingar. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR fortsätter flyktingströmmarna att öka, vilket betyder att flyktingar även framöver kommer att anlända till den finska gränsen. En fungerande integrationsprocess är därmed av största vikt för vår framtida välfärd och konkurrenskraft.

Att ta emot nyanlända flyktingar och hjälpa dem att bli en del av samhället kräver ändå att vi alla hjälps åt att möta och välkomna dem som har sökt skydd i vårt land. En lyckad integration bygger på ett välkomnande attitydklimat, ett samhälle där människor genom sina handlingar visar generositet, acceptans och förståelse för invandrarnas situation. Invandrarkvinnor är en grupp som är särskilt utsatt och som behöver speciella insatser för att underlätta integrationen i samhället. Att beakta genusaspekter i integrationsprocessen bli därför extra viktigt.

I praktiken är det kommunen som har det samordnande ansvaret för mottagandet av asylsökande samt för språkutbildning, samhällsorientering och boende. I ekonomiskt kärvare tider blir också attitydklimatet ofta hårdare och då är det ännu viktigare att visa var samhällets gränser går. Vår önskan är att alla människor visar solidaritet och tolerans. Tredje sektorn utgör en viktig samarbetspart i det konkreta, medmänskliga och vardagsnära arbetet.

Marthaförbundet anser att det är viktigt att:

  • man i integrationen beaktar genusaspekter och jämställdhet,
  • kommunerna erbjuder de nyanlända konkret kunskap och stöd i att hantera vardagen,
  • tredje sektorn involveras i integrationsarbetet, speciellt när man utvecklar modeller för ett vardagsnära integrationsarbete.

Lovisa den 23 april 2016

Finlands svenska Marthaförbund rf

På frågor svarar:
Andrea Hasselblatt, förbundsordförande, tfn 040 191 9424
Frida Nylund, verksamhetsledare, tfn 040 715 1579
Se alla artiklar