Utökade resurser för elevvården

Ouppnåbara ideal översköljer oss alla med budskap om hur vi blir den perfekta och lyckliga vuxna med familj, hus, båt, karriär, bil och sommarstuga i en ålder av 25 år. Alltför många unga faller offer för förvrängda uppfattningar om vad som är beundrans- och eftersträvansvärt.

Aktuell forskning (skolhälsoundersökningen 2006, Marjukka Sallinens licentiatundersökning) visar att 10% av dagens barn mår dåligt och lider av olika allvarliga hälsoproblem, som t ex mentala problem, övervikt och olika beroenden. Vart sjätte barn lever i skilsmässofamiljer. Tobak- och alkoholbruket bland unga överlag har aningen minskat, men ökat bland tonårstjejer.

Många barn och unga upplever att de inte har trygga vuxna i sin vardag som de kan vädra sina tankar och funderingar med. 11% upplever att de inte kan tala med sina föräldrar, 35% anser att föräldrarna inte vet vad de unga gör under veckoslutet, ca 30% upplever att ingen lyssnar på dem i skolan och endast ca 60% av högstadieungdomarna äter frukost under skolveckan (endast 56% av tjejerna). Sömnproblem, spelberoende, depression, rygg- och nackproblem och svåra koncentrationssvårigheter är allt vanligare problem bland unga idag.

Svenska yles nyheter har kartlagt elevvården i 40 svenska och tvåspråkiga kommuner i Finland. Med tanke på att dagens unga spenderar en stor del av sin tid i skolan är resultatet oroväckande, speciellt med tanke på den senaste forskningen. I t ex Pedersöre finns en kurator som borde hinna med 1600 elever i 17 olika skolor, i Åbo ansvarar kuratorn för 1100 elever och likaså kuratorerna i Kyrkslätt och Sibbo. De ”lyckligt lottade” kommunerna har endast 330-500 elever per kurator och har ev dessutom lyckats rekrytera en skolpsykolog.

I vårt dagliga arbete med barn och unga runt om i Svenskfinland, ser vi det ständiga behovet av vuxna i den ungas vardag. Genom vår verksamhet kan vi erbjuda dem vuxna på deras fritid, men vi upplever att det inte räcker. Allt flera unga behöver professionella vuxna i sin skolvardag och dagens resurser är inte tillräckliga. De unga är morgondagens framtid.

Därför önskar vi att Marthaförbundet på sitt vårmöte tar sig an denna fråga och riktar en uppmaning till beslutsfattare, på såväl kommunal som riksnivå, för att öka resurserna för elevvården i skolan. Genom att försäkra oss om att de ungas illamående upptäcks i tillräckligt god tid för att förebygga t ex utslagning, ätstörningar och depression kan vi bidra till ett sundare liv för de unga idag. Tillräckliga resurser för förebyggande arbete och för att förstärka det goda, det friska borde finnas. Notan för ungas illamående är alltid större då det gått för långt.

Helsingfors 1 april 2008

Anita Paulig, ordförande
Frida Pihlajaniemi, sekreterare

Finlands svenska Marthaförbunds M-klubbar r.f.

Se alla artiklar