Utlåtande: Huslig ekonomi hör till konst- och färdighetsämnen – men det behövs flera timmar

Vi kan i dag se att dagens ungdomar allt mera saknar grundläggande färdigheter i närings- och ekonomifrågor. Värdefull kunskap om skötsel av hemmet, matlagning, rengöring går inte längre i arv mellan generationerna. Därför sätts fokus på skolan och ämnet huslig ekonomi. Men det som grundskolan i dag – och framför allt om det nya förslaget går igenom – erbjuder, räcker ändå inte till.

Undervisnings- och kulturministeriets förslag till timfördelningen inom den grundläggande utbildningen för att stärka undervisningen i konst- och färdighetsämnen m.m. utgår från att undervisning i huslig ekonomi i åk 7 fortsättningsvis ges tre timmar per vecka. När det gäller de valbara kurserna innebär förslaget de facto att de valbara timmarna minskar från tretton till sex möjliga. Huslig ekonomi nämns inte ens bland dessa. I praktiken kommer detta att betyda att ämnet huslig ekonomi minskar rejält, och risken finns till och med att det försvinner från kursbrickan.

Vi ser det som oerhört förvånansvärt att framtidens grundskola inte ska ge barnen praktiska och konkreta färdigheter i att hantera vardagen, fastän detta poängteras i de olika ämneshelheterna. Huslig ekonomi är nämligen inte bara matlagning, utan också vardagsekonomi och hemvård. Det är ett ämne som ger de unga goda kunskaper i att hantera sin vardag. Inom huslig ekonomi lär sig de unga att påbörja och slutföra en uppgift och ämnet gör eleven delaktig i hela processen. Eleverna lär sig planera, organisera och lösa problem. Eleverna får jobba med händerna och huvudet och ser snabbt konkreta resultat som direkt berör dem själva.

Problemet i dag är nämligen att alltför få unga och vuxna har tillräckliga färdigheter i det mest elementära vad gäller vardagshantering och den bristen syns på olika håll i samhället och i familjen. Samhället satsar sedan oerhörda resurser på åtgärdsprogram för att minska utslagning av den vuxna befolkningen. Den satsningen kostar samhället mycket mera.

Därför önskar vi att man i den nya fördelningen av timresurser beaktar de behov dagens barn och unga har och konstaterar att huslig ekonomi är ett konst- och färdighetsämne samt att timmarna för huslig ekonomi ökar. Vi vill också att huslig ekonomi erbjuds som ett valbart ämne i såväl åk 1–6 som åk 7–9 för dem som så önskar.

Kort sammandrag

Vi kan i dag se att dagens ungdomar och unga vuxna inte har tillräckliga kunskaper i huslig ekonomi och vardagshantering. Det oroar oss. Hela samhället ropar i dag efter kunskaper i vardagshantering: konsumentkunskap, näringsfrågor, matkultur, vardagsrytm, miljötänkande och samarbetsförmåga. Ämnet huslig ekonomi erbjuder barn och unga möjligheter att lära sig att hantera vardagen ur ett helhetsperspektiv. Detta är inte längre kunskap som går i arv mellan generationerna. Skolan måste ta sitt ansvar.

I förslaget till fördelning av timresurser inom den grundläggande utbildningen har ämnet huslig ekonomi fått en minskad betydelse och begränsade möjligheter att väljas. Vi ser det därför som oerhört viktigt att man beaktar följande då den nya timresursfördelningen behandlas:

1. Att det konstateras att huslig ekonomi är ett konst- och färdighetsämne.
2. Att timantalet i huslig ekonomi ökar med 1–2 timmar i allas gemensamma timmar, så att det i bästa fall kunde uppgå till 4–5 timmar per vecka i åk 7–9.
3. Att det försäkras att huslig ekonomi erbjuds som ett valbart ämne i såväl åk 1–6 som åk 7–9 för alla som önskar det.

Helsingfors den 22 mars 2012, Finlands svenska Marthaförbund r.f.

Harriet Ahlnäs, förbundsordförande

Christel Raunio, förbundsdirektör

Se alla artiklar