Ungmarthas vårmöte 2024

Ungmarthas vårmöte 2024

Ungmartha håller sitt stadgeenliga vårmöte den 20.3.2024 kl. 18. Anmäl om deltagande till elise(at)martha.fi senast den 18.3.2024.

Välkommen på Ungmarthas stadgeenliga vårmöte den 20.3.2024 kl. 18.00 per Teams eller telefon. Meddela verksamhetsledaren per e-post (elise(at)martha.fi) eller per telefon (0442806813) om ditt deltagande senast den 18.3.2024.

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. konstaterande av närvarande

3. val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

4. mötets laglighet konstateras

5. föredragningslistan för mötet godkänns

6. föredras styrelsens årsberättelse för det gångna året

7. föredras bokslutet för det gångna året jämte revisorernas/verksamhetsgranskarnas utlåtande

8. bestäms om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga

9. förrättas val av ombud och ersättare till Finlands svenska Marthaförbund rf:s möten så att ett ombud och en ersättare väljs att företräda föreningen vid förbundets möten fram till föreningens nästa vårmöte.

10. behandlas ärenden som styrelsen har beslutat att skall behandlas på mötet

* komplettering av styrelsen 2024

11. behandlas ärenden som en enskild medlem senast fyra veckor före mötet skriftligen hos styrelsen har begärt att skall behandlas på mötet.

Se alla artiklar