Ungmarthas höstmöte 2022

Ungmarthas höstmöte 2022

Ungmarthas stadgeenliga höstmöte går av stapeln den 7.11.2022 per Teams eller per telefon. Ett fysiskt möte arrangeras inte i år.

Varmt välkomna på Ungmarthas höstmöte den 7.11.2022 kl. 18.00 per Teams eller per telefon. Länk till mötet och bilagor sänds till dem som anmält sig per e-post till elise(at)martha.fi senast den 4.11.2022.

 1. Mötet öppnas
 2. Konstaterande av närvarande
 3. Förrättas val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 4. Mötets laglighet konstateras
 5. Föredragningslistan för mötet godkänns
 6. Föredras och behandlas styrelsens förslag till verksamhetsplan för det inkommande året
 7. Fastställs medlemsavgifter för det inkommande året
 8. Föredras och behandlas styrelsens förslag till budget för det inkommande året
 9. Förrättas val av styrelsens ordförande vartannat år för inkommande två kalenderår
 10. Förrättas val av medlemmar och ersättare i styrelsen för inkommande två kalenderår i stället för dem som är i tur att avgå
 11. Förrättas val av en eller två revisor(er) jämte revisorsersättare och/ eller en eller två verksamhetsgranskare jämte vice verksamhetsgranskare att granska räkenskaperna och avge revisionsberättelse/verksamhetsgranskningsberättelse för det inkommande kalenderåret
 12. Behandlas ärenden som styrelsen har beslutat att skall behandlas på mötet
 13. Behandlas ärenden som en enskild medlem senast fyra veckor före mötet skriftligen hos styrelsen har begärt att skall behandlas på mötet.
 14. Mötet avslutas
Se alla artiklar