Samhällsansvar

Marthaförbundet kommer småningom att få ett nytt utseende. På den Finlandssvenska Matkulturdagen offentliggörs vår nya logo och vårt nya grafiska utseende. Vår nya logo kommer att presenteras närmare i nästa nummer av Martha. Det är fråga om en förändring som ska visa på att Marthaförbundet är aktuellt och ett förbund som utvecklas och utvecklar. Alltså ska logon visa på att marthan är en kvinna i tiden. Vilket är helt i enlighet med vår verksamhetsplan.

I Marthaförbundets verksamhetsplan sägs det att missionen för förbundet är att vara ”en rådgivningsorganisation, som når och berör på alla nivåer i det finländska samhället ... att synliggöra kvinnorna i samhället och är en aktiv opinionsbildare och påverkare såväl nationellt som internationellt samt är en brobyggare mellan generationerna. Marthaförbundet erbjuder en kvalitativ och aktuell service och verksamhet i syfte att förbättra familjernas välfärd och att bidra till att uppnå balans i vardagen”.

Detta ställer många krav på såväl de förtroendevalda inom förbundet som personalen. Samarbetsnätverken bör vara många och goda. Kontakterna med fältet är a och o för att lyckas i arbetet liksom en öppen dialog med myndigheter, institutioner och finansiärer av vår verksamhet. Det gäller att visa att vi tror på det vi gör och jobba hårt för att nå upp till visionen om att alla hem och familjer har kunskap och övriga resurser att främja balans i vardagen, såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.

Marthaförbundet är politiskt obundet. Det betyder ändå inte att vi inom Marthaförbundet inte kan ta ställning till saker och ting. Och det betyder inte heller att man som martha inte kan vara politiskt aktiv – tvärtom. Redan i Martharörelsens begynnelse drevs förbundet av kvinnor som också verkade aktivt inom den politiska arenan. De flesta besluten, som berör hem, familj och samhälle, görs ju ändå inom politiska beslutsorgan. Därför bör vi också kunna se det som en rikedom att aktiva kvinnor verkar såväl opolitiskt inom Marthaförbundet som politiskt inom kommunfullmäktige eller riksdag. Och det att man värnar om värden som Marthaförbundet står för torde väl också gagna det politiska beslutsfattandet – inte minst inom kommunen som är det politiskt styrda samhälle som står familjen närmast. Och tänk så behändigt om vår vision kunde bli en ledtråd i flera kommunfullmäktigen i höst?!

Jag hoppas att de marthor som har möjlighet tar chansen och utmaningen att axla samhällsansvaret och ställer upp i kommunalvalet – och samtidigt utnyttjar den snart hundraåriga rätten att som kvinna få rösta och ställa upp i val, något som bl.a. martharörelsens grundare Lucina Hagman jobbade för.

Christel Raunio
verksamhetsledare

Se alla artiklar