Planera familjens ekonomi inför en anhörigs eventuella död

Planera familjens ekonomi inför en anhörigs eventuella död

Det kan låta makabert att leka med tanken att man inte längre finns, men samtidigt kan det ge oss sinnesro då vi vet att ekonomin är ordnad på bästa möjliga sätt och att våra närmaste klarar sig ekonomiskt utan oss. Extra viktigt är det att tänka på döden och ekonomin ifall hushållet amorterar på ett lån eller om det finns minderåriga barn i familjen.

En bra början är att tillsammans reda ut hur ett dödsfall i praktiken påverkar hushållet. Det kan kännas obehagligt, men genom att göra upp ett scenario kan ni bättre förbereda er inför att något oväntat skulle inträffa. Ställ frågor som: Klarar änkan/änklingen av alla kostnader ensam? Hur stort är inkomstbortfallet? Kan man få änkepension och hur stort är beloppet?

Tips! Lista tillsammans hushållets sammanlagda inkomster och utgifter. Gör sedan upp två budgetar, en för vardera part, så att ni ser hur bådas död skulle påverka hushållets ekonomi.

Behöver du en livförsäkring?

Ett sätt att trygga de anhörigas ekonomi vid ett eventuellt frånfälle är att teckna en livförsäkring. En livförsäkring är en frivillig försäkring som betalas ut enligt ett överenskommet belopp om försäkringstagaren skulle avlida på grund av en sjukdom eller olycka. Försäkringsbolagen brukar ha samma rekommendationer för livförsäkringsbeloppet:

  • 20 000 euro/barn
  • hushållets skulder
  • hushållets årsinkomst

Kom ihåg att detta är försäkringsbolagens allmänna rekommendationer, alltså måste varje hushåll själv fundera och räkna ut hur stor livförsäkring som krävs utgående från den egna situationen. Livförsäkringar är inte billiga, därför lönar det sig att räkna ut vad man faktiskt behöver. Ta sålunda fram kalkylatorn och sätt igång!

I vems namn?

Då man öppnar ett bankkonto kan man välja mellan ett OCH- eller ELLER-konto. Vissa väljer att öppna konto i den ena partens namn och sedan ge den andra parten användarrätt till kontot. Men vad innebär dessa kontoformer vid ett dödsfall?

  • Ett OCH-konto innebär att båda parter måste ge sitt samtycke till att den andra får lyfta pengar från kontot, det vill säga, kontoägarna får inte lyfta pengar utan den andras samtycke. Vid dödsfall innebär detta att den avlidna ersätts av dödsboet, med andra ord av arvtagarna. I praktiken betyder det att änkan/änklingen inte kan lyfta pengar från kontot utan dödsbodelägarnas samtycke, vilket kan bli problematiskt då olika bankärenden ska skötas, speciellt innan bouppteckningen är gjord och alla arvingarna är fastställda.
  • Ett ELLER-konto. Både parterna är jämbördiga ägare och får lyfta pengar från kontot utan den andras samtycke. Vid dödsfall kan änkan/änklingen fortsättningsvis lyfta pengar från kontot och sköta sina dagliga bankärenden.
  • Användarrätt. Vid dödsfall upphör alla avtal om användarrätt till ett konto. Ifall kontot har varit i den avlidnes namn, och änkan/änklingen haft användarrätt till kontot, kommer användarrätten att upphöra. Kontot tillfaller dödsboet, och pengarna blir tillgängliga efter upprättad bouppteckning.

Tips! Eftersom gemensamma konton och konton med användarrätt kan orsaka problem vid dödsfall, kan det löna sig för båda parterna att också ha egna konton med egna tillgångar och besparingar. Gemensamma konton fungerar bra för skötsel av dagliga ärenden och utgifter, men att binda alla pengar på dessa kan bli problematiskt.

Vem ärver dig?

Gifta par har i och med äktenskapet giftorätt till partnerns egendom, ifall man inte tecknat ett äktenskapsförord. Det samma gäller inte för sambor. Därför kan det vara bra att tillsammans fundera på vem som ärver och vad, så att det inte uppstår otrevliga överraskningar för den kvarblivna. Kan till exempel ett testamente passa i er situation ifall ni lever i en samborelation? Denna fråga är också bra att ställa sig i så kallade nyfamiljer, där man har både gemensamma barn och barn från tidigare förhållanden.

Källor:

Finansinspektionen, tillgänglig på:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Asiointi/Kuolinpesa/Tilien_kayttooikeus/Pages/Default.aspx

Magistratens webtjänst, tillgänglig på:
https://www.maistraatti.fi/sv/Tjanster/aktenskapsforord/

Se alla artiklar