Ny kemikalielag ska ge säkrare produkter

EU:s nya kemikalielag, vad handlar den om?

– I vårt dagliga liv är vi ständigt omgivna av tiotusentals kemikalier. De finns i stort sett i alla produkter vi använder. Många tar för givet att de kemikalier vi använder är testade och godkända och därmed ofarliga för vår hälsa och miljön. Men så är inte fallet. Fortfarande – år 2004 – saknar vi nödvändig kunskap om de flesta kemikalier. För att få mer kunskap om vilken effekt kemikalierna har på människor och miljön har EU-kommissionen förslagit en ny kemikalielagstiftning – REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).

Enligt förslaget ska tillverkare och importörer registrera sina kemikalier hos en ny europeisk kemikaliebyrå som ska upprättas i Helsingfors. Den ska samla in uppgifter om kemikaliernas egenskaper, hur de används och vilka risker de ger upphov till. Informationen, i synnerhet om hur kemikalierna ska hanteras på ett säkert sätt, ska bifogas kemikalien när den säljs vidare i produktionskedjan. Informationen kommer också att finnas tillgänglig på Internet.

– För att undvika onödiga djurförsök ska medlemsstaterna, med hjälp av den nya kemikaliebyrån, utvärdera kemikalier som produceras i stora volymer. De ska också göra stickkontroller för att försäkra sig om att industrin uppfyller sina skyldigheter. Utvärderingen kan leda till att en medlemsstat föreslår hårdare kontroll av ett ämne.

– Det kommer även att krävas tillstånd för att få använda en kemikalie som har mycket farliga egenskaper. Myndigheterna ska, liksom i dag, kunna begränsa ämnen som ger upphov till stora risker, till exempel cancerframkallande ämnen som inte får användas i konsumentprodukter.

– Den stora skillnaden mellan REACH och det nuvarande systemet är att bevisbördan flyttas från myndigheter till industrin. Industrin måste visa att de ämnen de producerar kan användas på ett säkert sätt. I dag är det myndigheterna som måste utreda kemikaliernas risker och besluta hur de bör hanteras. Men denna process är omständlig och långsam. När nu industrin tar över ansvaret kommer processen att gå snabbare.

Gäller den nya lagen alla sektorer i samhället?

– Det är i förstas hand kemiindustrin som kommer att märka av de största förändringarna, eftersom den ska sammanställa och skicka in information om sina produkter till kemikaliebyrån. Även de industrier som använder kemikalier i sina produkter eller tillverkningsprocesser kommer att märka förändringen, eftersom de får bättre tillgång till information om ämnena och dess risker.

– REACH innebär inga nya regler för handeln eller varumärkning. Men den ökade kunskapen om kemikalier kommer att märkas genom att produkterna blir säkrare.

Vilka mål/syften har du arbetat för?

– Jag har själv blivit påtagligt påmind om de kemikalier som vi kommer i kontakt med varje dag. I fjol lät jag analysera mitt blod och det visade sig då att jag bär på 28 av de 77 kemikalier som forskarna sökte efter. Bland annat innehåller mitt blod det cancerframkallande ämnet PCB, som användes i stor omfattning i elektrisk utrustning för att förhindra att den fattade eld.

- Blodtestet visade också att mitt blod innehåller DDT. Det förbjöds i EU för flera årtionden sedan, eftersom fåglar dog efter att ha ätit på fält som var besprutade med DDT. Sannolikt bär jag, liksom alla andra européer, på flera hundra andra ämnen, som vi kommit i kontakt med i vårt vardagliga liv. Detta stärker min övertygelse om att det är nödvändigt att radikalt reformera kemikalielagstiftningen för att öka säkerheten. Samtidigt ska vi inte glömma att kemikalier – använda på rätt sätt – är viktiga och nyttiga för vårt samhälle.

– Målen med kemikaliepolitiken sammanfattas bra med orden ”hållbar utveckling” – att främja ekonomisk tillväxt som inte sätter vår hälsa och miljön på spel, vare sig nu eller i framtiden.

Vilka är dina förväntningar på det nya kemikalieverket?

– REACH kommer att leda till förbättrad folkhälsa och arbetarskydd. Den nya lagstiftningen kommer också att minska trycket på miljön. Förslaget innebär fördelar även för industrin. Samtidigt som säkerhetskraven höjs för alla gamla otestade ämnen blir det lättare att utveckla och introducera nya ämnen. Det främjar utvecklingen av nya produkter och att farliga ämnen byts ut mot ofarliga. Industrins möjlighet att förbättra sin image ökar om den kan leva upp till konsumenternas efterfrågan på säkra produkter.

Medietrycket och industrin. Hur har du upplevt motsättningarna för och emot förändringarna?

– Debatten om REACH har varit intensiv, med starka reaktioner både för och emot. Det är ganska naturligt att ett förslag som REACH väcker heta känslor, eftersom det är stora värden som står på spel, såväl för människors hälsa och miljön som för industrin. Innan vi lade fram vårt slutliga förslag samrådde vi med företrädare för industrin, miljöorganisationer, fackförbund och konsumentorganisationer. Förra sommaren publicerade vi ett utkast av förslaget på Internet för konsultation. Vi fick in mer än sex tusen svar som vi tog hänsyn till när vi slutförde förslaget. Ingen är betjänt av ett system som inte fungerar eller som inte ger en tillräckligt hög grad av skydd.

Ansvaret för kemikaliesäkerheten flyttas från myndigheterna till industrin. Vad betyder detta konkret? Vilken roll har myndigheterna?

– Med REACH får kemiindustrin ett tydligt ansvar för sina produkter. Det frigör resurser för myndigheterna som istället kan koncentrera sig på ämnen som produceras i stora volymer och som därmed kan ge upphov till stora risker och på ämnen som är särskilt farliga. Myndigheterna får också ansvaret för övervakningen och samordningen av systemet. De ska dessutom se till att industrin undviker onödiga djurförsök.

Hur märker konsumenten i Finland och Sverige skillnaderna med den nya lagen?

– REACH innehåller inga nya regler för märkning av produkter, utan de nuvarande reglerna fortsätter att gälla. Däremot ger systemet tillverkningsindustrin mycket bättre kunskap om de ämnen som används i deras produkter. Det förväntas leda till säkrare produkter och ger konsumenter och handlare möjlighet att ställa större krav på sina leverantörer. Konsumenterna kommer att märka av REACH genom att vissa produkter kan komma att försvinna från hyllorna eller bytas ut mot mindre farliga produkter.

Kommer de nordiska länderna att vara tvungna att tillåta farligare kemikalier än tidigare?

– Nej. Medlemsstaterna kommer även i framtiden att kunna tillämpa strängare regler än EU-lagstiftningen för att skydda människors hälsa och miljön, om de kan motivera sina beslut.

Kommer antalet djurförsök att öka? Vilka är alternativen?

– Behovet att hålla nere antalet djurförsök till ett minimum genomsyrar hela förslaget. Djurförsök ska endast användas som en sista utväg. Om ett företag redan har utfört ett visst djurförsök måste ett annat företag använda de resultaten och får inte göra om försöket i egen regi.

– Djurförsök kan dock inte helt undvikas, eftersom de alternativa metoderna fortfarande inte är tillräckligt väl utvecklade. Med dagens metoder, och den stora mängden otestade kemikalier, är det troligt att det blir en viss ökning av antalet djurförsök. Men kommissionen satsar på utveckling av alternativa metoder, och uppmuntrar industrin att göra samma sak.

Ett hur utbrett problem för människors hälsa och miljön är kemikalieflödet i samhället och hur medvetna är människor om riskerna, anser du?

– Den okontrollerade kemikalieanvändningen är ett av vår tids största miljöproblem. Men på grund av de många olika ämnena som används på många olika sätt är orsakssambanden ibland diffusa. Det är svårt att säga vilken eller vilka kemikalier som orsakar den kraftiga minskningen av antalet spermier hos unga män under de senaste årtiondena, den ökande förekomsten av vissa cancersjukdomar och allergier etc., och i vilken utsträckning andra orsaker bidrar. Ett exempel där människor belastar sin hälsa och miljön i onödan är kraftigt parfymerade produkter, till exempel doftspray på toaletten eller parfymerad kattsand, för att maskera otäck lukt. Ett annat exempel är användning av starka kemiska produkter för att rengöra och kalka av hushållsapparater och för att lösa proppar i avloppsledningar.

Vad är det viktigaste den enskilda konsumenten borde tänka på och agera då det gäller kemikalier?

– Att inte använda farligare produkter än vi behöver. I hemmet kan det innebära att man i första hand använder milda och biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och tvättmedel, och att man provar andra lösningar innan man tar till bekämpningsmedel i trädgården. Det är också viktigt att läsa varningstexterna på paketen.

Antalet kemikalier och kemikalieföreningar är oöverskådligt stort i dagens samhälle. Har vi nått kulmen nu (eller föreligger det risk att kemikalielagstiftningen är alltför ambitiös)?

– Det stora antalet kemikalier på marknaden är inget problem i sig. REACH ger tillräckligt lång tid – elva år – för att alla ämnen ska hinna registreras. REACH har också konstruerats för att påskynda utvecklingen av nya och säkrare ämnen. Min förhoppning är att vi gradvis ska kunna ersätta de farligaste ämnena på marknaden med säkrare alternativ.

Om du vore en god fe som kunde trolla, vad skulle då ske?

– Om jag kunde trolla skulle jag se till att miljöproblemen löstes av sig själva. Men den drömmen är ungefär lika realistisk som att tro att vi skulle kunna klara kemikaliesäkerheten utan REACH…


Detta skrevs innan Margot Wallström utsågs till EU-kommissionens PR-chef och vice ordförande.

Se alla artiklar